Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förordning om digitalisering av gränsöverskridande rättsligt samarbete och tillgång till rättslig prövning samt direktiv med följdändringar 2021/22:FPM40

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådet förord­ning om digitali­sering av rätts­ligt sam­arbete och tillgång till rätts­lig pröv­ning i gräns­överskri­dande civil­rättsliga, handels­rättsliga och straff­rättsliga frågor och ändring av vissa rätts­akter inom området för rätts­ligt sam­arbete, COM(2021) 759. - - -  Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2003/8/EG, rådets rambeslut 2002/465/RIF, 2002/584/RIF, 2003/577/RIF, 2005/214/RIF, 2006/783/RIF, 2008/909/RIF, 2008/947/RIF, 2009/829/RIF och 2009/948/RIF och Europa­parla­mentets och rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller digitali­sering av rättsligt sam­arbete, COM(2021) 760.

Ladda ner:

Den 1 december 2021 presen­terade kom­missionen ett förslag till förord­ning om digitali­sering av rättsligt sam­arbete och tillgång till rättslig prövning i gräns­över­skridande civil­rättsliga, handels­rättsliga och straff­rättsliga frågor. Förord­nings­förslaget omfattar 23 existe­rande rätts­akter som listas i bilagorna I och II till förord­ningen. Förslaget till direktiv som presen­terades samma dag innehåller förslag till följd­ändringar i två direktiv och nio ram­beslut som ingår i uppräk­ningen av rättsakter i förord­ningens bilaga I och II.

Kommunika­tionen mellan behöriga myndig­heter i ärenden enligt dessa rättsakter föreslås som huvud­regel ske elektro­niskt genom ett decen­tralise­rat it-system. Fysiska och juridiska personer föreslås få möjlighet att kom­muni­cera med behöriga myndig­heter elektro­niskt och att inleda rätts­liga förfaranden digitalt via en europeisk elektro­nisk åtkomst­punkt på e-juridik­portalen. Förord­ningen inne­håller även bestäm­melser om användning av video­konferens­teknik, elektro­niska dokument, elektro­niska under­skrifter och elektro­niska stämplar samt elektro­nisk betal­ning av avgifter.

Regeringen välkom­nar förslaget och anser att elektro­nisk kommuni­kation bland annat kan under­lätta fysiska och juridiska perso­ners tillgång till rättslig pröv­ning samt förbättra sam­arbetet mellan medlems­staternas rättsliga myndig­heter, t.ex. inom brotts­bekämp­ning. Förslaget väcker dock ett antal frågor som måste analy­seras närmare, bl. a. vilka konse­kvenser för­slaget medför för det praktiska genom­förandet av de rätts­akter som anges i bilaga I och II.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.