Faktapromemoria från Statsrådsberedningen

Europeiska kommissionens strategiska framsynsrapport 2022 - "Samverkan mellan den gröna och den digitala omställningen i den nya geopolitiska situationen" COM(2022) 289 2021/22:FPM115

Publicerad

Faktapromemoria gällande "Samverkan mellan den gröna och den digitala omställningen i den nya geopolitiska situationen"

Ladda ner:

Preliminär svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar kommissionens arbete med att ta fram årliga tematiska rapporter till stöd för det långsiktiga arbetet.

Sverige delar rapportens beskrivning att den gröna och den digitala omställningen är av grundläggande betydelse för att EU ska kunna behålla och utveckla sin långsiktigt hållbara konkurrenskraft. Sverige stödjer rapportens fokus på ett tydligare och mer flexibelt regelverk på den inre marknaden liksom betydelsen av internationell handel och multilaterala regelverk. Identifieringen av viktiga områden och åtgärder i årets rapport ger ett användbart bidrag till det fortsatta analysarbetet rörande de aktuella frågorna. Finansiering av eventuella förslag ska ske i linje med de principer om neutralitet för statens budget som riksdagen beslutat om (prop. 1994/95:40, bet. 1994/95:FiU5, rskr. 1994/95:67). Regeringen anser att nya förslag som kopplar till EU:s budget ska finansieras genom omprioriteringar så att budgetramens tak lämnas oförändrade.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.