Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

Rekommendation om de vägledande principerna för kunskapsutnyttjande 2022/23:FPM1

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets rekommendation om de vägledande principerna för kunskapsutnyttjande.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 9 augusti 2022 Förslag till rådets rekommendation om de vägledande principerna för kunskapsutnyttjande. Förslaget syftar till att anta en EU-gemensam linje för åtgärder och politiska initiativ för att förbättra kunskapsutnyttjande. Förslaget aviserades i ett meddelande från kommissionen om en ny era för det europeiska forskningsområdet 2020 (COM(2020) 628 final). Enligt meddelandet föreslås att under 2022 ta fram och uppdatera vägledande principer för kunskapsutnyttjande, för att kunna ersätta kommissionens rekommendation från 2008, eftersom landskapet inom forskning och innovation (FoI) har förändrats och blivit avsevärt mer komplext. I sitt förslag har kommissionen formulerat vägledande principer för kunskapsutnyttjande inom åtta olika områden: forsknings- och innovationspolitiken, färdigheter och förmågor, system för incitament, förvaltning av immateriella tillgångar, relevans i offentliga finansieringssystem, ömsesidigt lärande, mått samt övervakning och utvärdering.

De vägledande principerna ska fokusera på att maximera värdet på FoI-investeringarna utöver den traditionella kunskapsöverföringen och säkerställa att medborgare i alla medlemsstater kan dra bättre nytta av FoI-resultat. Principerna riktar sig till alla kategorier av aktörer som deltar i FoI-verksamhet.

Regeringen välkomnar förslaget till rådets rekommendation om de vägledande principerna för kunskapsutnyttjande. De föreslagna principerna ligger i många fall i linje med existerande svenska strategier på området. Regeringen betonar vikten av att förslaget är en icke-bindande rekommendation och att utvecklingen av nationella processer och policyverktyg, till exempel nationella färdplaner, ska ske på frivillig basis. 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.