Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

Ett Europaår för kompetens 2023 2022/23:FPM12

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kompetens 2023.

Ladda ner:

Den 12 oktober 2022 presenterade Europeiska kommissionen (kommissionen) sitt förslag till beslut om ett Europaår för kompetens (European Year of Skills) 2023. Bakgrunden till förslaget är behovet av att rusta Europeiska unionens (EU) arbetskraft med den kompetens som behövs för att säkerställa ekonomisk återhämtning, stärka Europas globala konkurrenskraft och omvandla den gröna och digitala omställningen till möjligheter för alla. Det övergripande målet med kommissionens förslag är att fortsätta att främja omställning och kompetenshöjning och därigenom stärka konkurrenskraften hos europeiska företag, särskilt små och medelstora företag, så att den gröna och digitala omställningen kan genomföras på ett socialt, rättvist och inkluderande sätt.

Åtgärder som föreslås innefattar informationsinsatser, konferenser, användning av verktyg för kartläggning av kompetensbehov och utbyte av goda erfarenheter. Kommissionen föreslår att medlemsstaterna ska utse nationella samordnare, vilka ska säkerställa samordningen av relevanta verksamheter på nationell och regional nivå samt företräda den offentliga förvaltningen på ett holistiskt sätt.

Kommissionen föreslår att beslutet träder i kraft dagen efter att beslutet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.