Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens 2022/23:FPM8

Publicerad

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om anpassning av reglerna om utomobligatoriskt skadeståndsansvar vad gäller artificiell intelligens (direktivet om skadeståndsansvar gällande AI), COM(2022) 496 final

Ladda ner:

Kommissionen har före­slagit ett direktiv om skade­stånds­ansvar gällande artificiell intelli­gens (AI). Direktivet inne­håller regler om edition och bevis­­börda som är tänkta att under­lätta för den som har skadats av ett AI-system att få fram bevis­ning och under­bygga en talan om utom­obligato­riskt skade­stånd. Direktivet syftar även till att främja utbygg­naden av pålitlig AI för att den inre mark­naden ska åtnjuta för­delarna med den.

Regeringen välkomnar ambitionen att under­lätta för personer som drabbats av skada genom AI att kunna få ersätt­ning med hänsyn till de särskilda ut­maningar som AI är förenad med. Direktivets regler bör ge uttryck för en väl avvägd balans mellan intresset av att ge skade­­lidande ett effektivt skydd om AI orsakar skada och intresset av att främja den tekniska utveck­lingen. Direk­tivet bör inte vara mer långt­gående och detaljerat än vad som är nöd­vändigt. Förslaget kommer troligen att behandlas under Sveriges EU-ordförande­skap den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.