Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Ds 2023:24 Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning Diarienummer: Fi2023/02158

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat Ds 2023:24 Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 6 november 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.