Faktapromemoria från Finansdepartementet

Omarbetning av EU:s skjutvapenförordning 2022/23:FPM24

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om import-, export- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, väsentliga delar till skjutvapen och ammunition, ï om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen) (omarbetning), COM(2022) 480 final.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till omarbetning av den nuvarande skjutvapenförordningen. Förslagets huvudsyfte är att bekämpa och förhindra olaglig handel med skjutvapen till och från EU.

Förslaget avser att reglera en korrekt registrering av uppgifter och innebär att digitaliseringen och det administrativa samarbetet kommer att öka. För att säkerställa spårbarheten av skjutvapen och för att förhindra vidare distribution av skjutvapen som är felaktigt märkta enligt FN-protokollet, eller inte märkta över huvud taget, ska skjutvapen enligt förslaget förses med korrekt märkning innan de importeras till EU. Förslaget innehåller också bestämmelser för att förhindra att deaktiverade vapen samt start- och signalvapen importeras för att efter import göras om till fungerande skjutvapen. Det innebär också att import av halvfärdiga vapen och halvfärdiga väsentliga delar begränsas till vapenhandlare och vapenmäklare.

I vissa fall krävs inget importtillstånd. Exempel på sådana situationer är jaktexpeditioner, sportskytteevenemang och skjutvapenutställningar.

Förslaget omfattar inte transaktioner mellan stater eller förflyttningar på statlig nivå. Det omfattar inte heller skjutvapen, väsentliga komponenter och ammunition avsedd för beväpnade styrkor, polis eller offentliga myndigheter. Inte heller antika skjutvapen tillverkade innan år 1900 omfattas av förslaget.

Regeringen anser att det är viktigt att vidta åtgärder för att minska den olagliga handeln med skjutvapen och ställer sig i stort positiv till förslaget, även om en djupare analys av förslagets detaljer behövs.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.