Faktapromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet

Rådsrekommendation om stärkt social dialog i Europeiska unionen 2022/23:FPM53

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets rekommendation för stärkt social dialog i den Europeiska unionen.

Ladda ner:

Kommissionens förslag till rådsrekommendation om stärkt social dialog syftar till att stödja medlemsstaterna i att främja social dialog och kollektivavtalsförhandlingar på nationell nivå. Förslaget har tre huvudelement, medlemsstaterna rekommenderas att; (1) samråda med arbetsmarknadens parter om utformning och genomförande av sysselsättningspolitik och socialpolitik samt när relevant av ekonomisk och annan offentlig politik; (2) uppmuntra arbetsmarknadens parter att förhandla fram och ingå kollektivavtal; (3) främja stöd för kapacitetsuppbyggnad hos arbetsmarknadens parter.

Rådsrekommendationen presenterades tillsammans med ett meddelande som syftar till att stärka den sociala dialogen på europeisk nivå.

Regeringen anser att det är viktigt att rekommendationen leder till att social dialog och kapacitetsuppbyggnad på nationell nivå i medlemsstaterna stöds på ett trovärdigt sätt. Respekten för olika nationella arbetsmarknadsmodeller, en tydlig rollfördelning mellan parter och regeringar och respekten för partsautonomin samt parternas förhandlingsutrymme ska värnas. Den fördragsenliga fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna ska upprätthållas.

Förslaget kommer att hanteras under det svenska ordförandeskapet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.