Informationsmaterial från Socialdepartementet

Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor Diarienummer: S2018/03931/JÄM

Publicerad

Regeringen har beslutat om en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet med handlingsplanen, som innehåller nya och sedan tidigare beslutade åtgärder, är att förebygga och motverka könsstympning samt förbättra stödet till redan utsatta.

Ladda ner:

Åtgärder och arbete inom respektive insatsområde

1. Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten angående effektiva metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten har fått regeringens uppdrag att inventera effektiva metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor. Ett särskilt fokus ska läggas på hur aktörer i det civila samhället kan förebygga och motverka könsstympning. Erfarenheter från andra länder ska också inhämtas. Förebyggande arbete där det förekommer samverkan mellan civila samhället och offentlig verksamhet ska särskilt beaktas. Relevanta metoder ska spridas till aktörer och verksamheter som möter flickor och kvinnor som löper risk för att bli könsstympade eller flickor och kvinnor som har blivit könsstympade.

2. Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten angående effektiva arbetssätt för att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten har fått regeringens uppdrag att inventera effektiva arbetssätt för hur fritidsverksamheter, öppna ungdomsverksamheter och mötesplatser kan förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor.

Myndigheten ska vidare sprida kunskap om dessa arbetssätt tillbaka till målgruppen.

3. Förstärkt uppdrag till MUCF om informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktat till unga nyanlända och asylsökande

Som aviserats i vårändringsbudgeten avser regeringen att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att, i samverkan med ungdomsmottagningen på nätet (UMO), utveckla det pågående arbetet med informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet till unga nyanlända och asylsökande. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten utöka såväl informationen på den digitala webbplatsen youmo.se, som de kompetenshöjande insatserna till yrkesverksamma som möter unga nyanlända samt säkerställa långsiktig kompetensförsörjning för yrkes­verksamma genom att utveckla en webbaserad utbildning.

Hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning planeras ingå i uppdraget.

4. Uppdrag till Socialstyrelsen avseende vidareutveckling av kunskapsstöd till kommuner och landsting

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att vidta de åtgärder myndigheten finner lämpliga för att socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt elevhälsan ska ha tillgång till kunskapsstöd för att bland annat systematiskt arbeta före­byggande mot våld, upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande, bedöma stödbehov och risken för upprepat våld. Kunskapsstöden ska när så är relevant inldudera våld i hederskontext och typiskt hedersrelaterade brott såsom äktenskapstvång, vilseledande till äktenskapsresa och könsstympning av kvinnor.

5. Uppdrag till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m.

Regeringen har uppdragit åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen att ta fram en plan för utökad samverkan för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer m.m.
2019-2021. Arbetet ska samordnas av Socialstyrelsen. I genomförandet av uppdraget ska myndigheterna bl.a. beakta hedersrelaterat våld och förtryck inklusive brott såsom äktenskapstvång, vilseledande till äktenskapsresa och könsstympning av kvinnor.

6. Uppdrag till Linköpings universitet om att stärka barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har givit Linköpings universitet i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets barnahusverksamheter. Inom ramen för uppdraget ska Linköpings universitet även samla in och sprida erfarenheter från barnahusverksamheternas utredningsarbete av hedersrelaterad brottslighet.

7. Uppdrag till Socialstyrelsen att inventera vård och föreslå förbättringar

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att inventera vilken vård som erbjuds kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning samt analysera och bedöma i vilken utsträckning vården är jämlik mellan landstingen. Till uppdraget hör att lämna förslag till hur vården kan förbättras och bli mer jämlik över landet.

8. Fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Arbetet ska bedrivas i anslutning till myndighetens pågående uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer m.m.

9. Uppdrag till Socialstyrelsen om samlad kvalitetssäkrad kunskap på webben

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att via Kunskapsguiden.se samlat förmedla kunskap i frågor om mäns våld mot kvinnor för den som arbetar med hälsa, vård och omsorg. Till området hör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av kvinnor och flickor, sexualbrott samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

10. Uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla indikatorer och statistik

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetat vidare med de förslag till indikatorer för uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017-2026 som Social­styrelsen planeras ansvara för. I dessa ingår indikatorer för könsstympning. Socialstyrelsen ska även på en övergripande nivå bistå Jämställdhets­myndigheten i denna myndighets arbete med samtliga indikatorer som grund för uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.