Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplan för Sveriges nationella skogsprogram 2018 Diarienummer: N2018/04161/SK

Publicerad Uppdaterad

Strategin för Sveriges nationella skogsprogram beslutades av regeringen den 17 maj 2018 (dnr N2018/03142/SK). Arbetet inom det nationella skogsprogrammets strategi vägleds av programmets vision: Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Ladda ner:

Visionen för det nationella skogsprogrammet ska vara ledstjärna i den
fortsatta dialogen, tillsammans med konkretiseringarna i strategins mål för de fem fokusområdena.

Grundförutsättningen för arbetet med skogsprogrammet är att inriktningen för den svenska skogspolitiken som vilar på två riksdagsbundna jämställda mål om produktion och miljö, de äganderättsliga principerna samt principen om frihet under ansvar ligger fast. Programmets strategi utgår från skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och bygger på bred dialog, samverkan, engagemang och erfarenhetsutbyte mellan intressenter i skogens
hela värdekedja.

De fem fokusområdena är:

  • Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
  • Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
  • Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.
  • Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.
  • Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Handlingsplanen baseras på strategin och innehåller konkreta åtgärder
utifrån skogsprogrammets vision och mål. Denna första version av
handlingsplanen omfattar framför allt åtgärder där staten har ett huvudansvar. Handlingsplanen kommer att uppdateras i dialog med
intressenter, där inte minst strategisk rådgivning av skogsprogrammets
programråd kommer spela en central roll. Regeringens förhoppning är att skogssektorn och samhället i stort medverkar med åtgärder till
förverkligandet av visionen och målen. Det kan till exempel röra sig om
naturvårdande skötsel eller frivilliga avsättningar, projekt för ökad
jämställdhet eller forsknings- och innovationssamarbeten. Regeringen gör en satsning på 26 miljoner kronor per år i tre år fram till och med 2019 för åtgärder i skogsprogrammet.

I handlingsplanen presenteras åtgärder inom flera politikområden som
stödjer arbetet med skogsprogrammets vision och mål. Handlingsplanen är inte en fullständig lista av alla pågående eller nya åtgärder, men syftar till att skapa en samlad bild av viktiga framåtsyftande insatser som har initierats under mandatperioden 2014–2018. Handlingsplanen kommer att uppdateras med jämna mellanrum. Dessutom kommer regelbunden uppföljning och utvärdering av strategi och handlingsplan att göras fram till år 2030. En redovisning av resultaten från skogsprogrammet ska ske i den årliga budgetpropositionen. Regeringen avser att uppdra åt till Skogsstyrelsen att under åren 2018–2019, i samverkan med andra relevanta myndigheter, ta fram förslag på indikatorer som löpande kan
mäta eller på annat sätt visa på skogsprogrammets genomförande.
Regeringen uppmuntrar även sektorn, i hela dess bredd från företag,
organisationer och intressenter i skogens hela värdekedja, att följa upp sitt engagemang och sina insatser för ett framgångsrikt genomförande av skogsprogrammet.

En återkommande nationell konferens inom ramen för skogsprogrammet möjliggör även för inspel till handlingsplanen samt uppföljning, samverkansmöjligheter och dialog mellan aktörer på regional, nationell och internationell nivå och mellan berörda politikområden.

Laddar...