Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (2002-05-15) i målet L.M.T.D. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet gällde avvisning av en venezuelansk medborgare till Venezuela. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att hon vid ett återsändande till Venezuela riskerade att utsättas för tortyr på grund av att hon där framfört misstankar om att högt uppsatta politiker utfärdat förfalskade ID-handlingar mot betalning. Klaganden hänvisade till att hon på grund av sina avslöjanden utsatts för förföljelse och trakasserier och hävdade också att hon själv riskerade att åtalas och dömas till fängelse för det inträffade. Kommittén, som noterade den av regeringen framförda uppfattningen att situationen i Venezuela inte var sådan att det kunde anses föreligga ett konsekvent mönster av grova, uppenbara eller talrika kränkningar av mänskliga rättigheter, fann att klagandens uppgifter inte gav grundad anledning att anta att hon skulle vara i fara att utsättas för tortyr om hon måste återvända till Venezuela. Kommittén konstaterade därför att en verkställighet av beslutet om avvisning inte skulle utgöra en kränkning av konventionens artikel 3.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.