CAT-kommitténs granskning (2008-11-14) i målet E.J. m.fl. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Klagandena var en man samt hans fru och barn, samtliga medborgare i Azerbajdzjan. De gjorde inför kommittén gällande att mannen vid ett återsändande till hemlandet skulle riskera att utsättas för tortyr i strid med artikel 3 i konventionen. Anledningen uppgavs vara att han var av intresse för myndigheterna pga. sitt medlemskap i ett av oppositionspartierna (ADP), att han tidigare deltagit i demonstrationer mot regimen och därvid arresterats och utsatts för tortyr, samt att han var efterlyst. Kommittén noterade att regeringen till stöd för sin uppfattning att klagandena inte riskerade tortyr åberopat en utredning genomförd av ambassaden i Ankara. Utredningens slutsatser var bl.a. att vissa av de handlingar som klagandena åberopat, bl.a. domar och medlemsintyg, inte var äkta och att mannens uppgifter om medlemskap i ADP inte var riktiga. Med hänvisning till att personen som gjort utredningen inte var namngiven och eftersom klagandena inte kunnat bestrida utredningen i den inhemska asylprocessen, fann kommittén emellertid att regeringen inte kunnat förlita sig på den för sin bedömning av om klagandena riskerade tortyr. Kommittén uttalade även att inte heller den skulle lägga utredningen till grund för sin bedömning. CAT fann likväl att klagandena inte lyckats visa att mannen tidigare skulle ha utsatts för tortyr av azerbajdzjanska myndigheter eller att han skulle vara av intresse för dessa vid ett återvändande. Mot den bakgrunden fann kommittén att klagandena inte med tillräcklig styrka förmått visa att de personligen skulle löpa en risk att utsättas för tortyr vid ett återsändande till Azerbajdzjan.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.