Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT:s granskning (2018-05-10) av ärendet R.H. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Iran) skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Ladda ner:

Sammanfattning av granskningen

Klaganden anförde inför kommittén att han riskerades att utsättas för tortyr vid ett återvändande till Iran pga. sin politiska aktivitet. Kommittén beaktade vid sin bedömning situationen för mänskliga rättigheter i Iran och klagandens personliga omständigheter och att dessa sammantaget medförde en risk att klaganden kunde ha ådragit sig iranska myndigheters uppmärksamhet och kunde komma att gripas vid ett återvändande. Kommittén fann att det, i ljuset av de särskilda omständigheterna i fallet, fanns en risk för att klaganden kunde komma att utsättas för tortyr vid ett återvändande till Iran och en utvisning av honom skulle därför innebära en kränkning av artikel 3 i konventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator