Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT:s granskning (2019-04-23) av ärendet I.A. m.fl. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Ryssland) skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Granskningen i fulltext

Sammanfattning av granskningen

Inför kommittén gjorde klaganden gällande att han vid en utvisning till Ryssland riskerade att utsättas för förföljelse, tortyr eller annan illabehandling bland annat pga. sitt släktskap med en anhängare till en rebellgrupp i Tjetjenien och en pågående blodshämnd mot honom. Kommittén ansåg att Sverige, genom att hänvisa till ett tillgängligt internflyktsalternativ för klaganden, inte hade uppfyllt sin utredningsskyldighet vad gäller de grunder klaganden åberopat under den nationella prövningen. Det så kallade internflyktsalternativet skulle varken vara ett tillförlitligt eller effektivt alternativ i klagandens fall. Kommittén fann därför att det skulle innebära en kränkning av artikel 3 i konvention mot tortyr m.m. att utvisa honom till Ryssland.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator