Landstrategi: Östtimor 2009 - 2011 Diarienummer: UD 09.055

Ladda ner:

Denna strategi är styrande för Sveriges utvecklingssamarbete med Östtimor 2009-2011. Den grundar sig på Sveriges politik för global utveckling och politiken för internationellt utvecklingssamarbete.

Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Östtimor är minskad fattigdom med fokus på stärkt fred och stabilitet och en ökad respekt för mänskliga rättigheter. I syfte att minimera risken för återgång till väpnad konflikt koncentreras
utvecklingssamarbetet till två samarbetsområden av vikt för mer långsiktigt statsbyggande: demokrati och mänskliga rättigheter samt utbildning. Även om situationen i Östtimor är på väg att långsamt förbättras är risken för nya oroligheter stor och utvecklingsbehoven omfattande.