Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Zambia 2013 - 2017 Diarienummer: UD 13.014

Ladda ner:

Denna resultatstrategi styr användningen av medel som anslås inom anslagsposten 9 Afrika i Sidas regleringsbrev för respektive verksamhetsår.

Strategin ska gälla under perioden 2013-2017 och omfattar högst 1,75 miljarder svenska kronor.

Verksamheten inom ramen för strategin syftar till att bidra till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Zambia med fokus på att öka fattiga människors möjlighet att försörja sig genom att få arbete och starta och driva produktiva företag samt att förbättra kvinnors och barns grundläggande hälsa. Vidare ska den svenska biståndsverksamheten bidra till att stärka demokratiskt ansvarsutkrävande samt stärka fattiga människors kunskap om sina rättigheter.

Huvudsakliga målgrupper ska vara kvinnor, barn, ungdomar och entreprenörer. Sveriges biståndsverksamhet i Zambia ska bidra till att ytterligare minska Zambias beroende av bistånd och till att göra den ekonomiska tillväxten hållbar.