Lagstiftningsprocessen

Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar. Men det är regeringen som kommer med de flesta förslagen till nya lagar.

Regeringen lämnar ungefär 200 propositioner till riksdagen varje år. Vissa av propositionerna föreslår helt nya lagar. Andra propositioner är förslag till ändringar av lagar som redan finns.

Utredningar och kommittéer

Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra. Då kan regeringen tillsätta en särskild utredare. Det är en person. Regeringen kan också tillsätta en grupp av flera personer. Då kallas det en kommitté. Utredaren eller kommittén ska sedan utreda frågan. Regeringen beskriver uppdraget i så kallade direktiv till utredaren eller kommittén. När utredningen är klar samlas slutsatserna i en rapport. Rapporten blir offentlig och tillgänglig för alla att läsa.

När regeringen vill införa en ny lag går det oftast till så här:

  1. En statlig utredning får i uppgift att utreda en fråga.
  2. Utredningen utreder och skriver en rapport.
  3. Rapporten skickas till myndigheter och organisationer för att de ska tycka till.
  4. Rapporten tillsammans med myndigheternas och organisationernas svar skrivs om och blir ett förslag till en lagtext.
  5. Regeringen skriver sedan ett förslag - en proposition - till riksdagen.
  6. Ett av riksdagens utskott får ge synpunkter på förslaget.
  7. Riksdagen röstar om propositionen.

En del lagar som Sverige måste följa kommer från Europiska unionen. Vissa lagar som EU säger ja till gäller direkt i Sverige utan att riksdagen fattar beslut i frågan.