Regeringskansliets verksamhet

Statsrådet är chef för varje departement. Det kan finnas flera statsråd än chefen för departementet. Statsråden kallas också ministrar. I departementet kan det finnas fler statsråd än departementschefen. De olika statsråden ansvarar för vissa sakfrågor. Varje statsråd har ett kontor med politiskt tillsatta tjänstemän: till exempel statssekreterare, politiskt sakkunniga och pressekreterare.

Statssekreteraren är statsrådets närmaste medarbetare. Statssekreteraren leder arbetet på departementet. På varje departement finns också en expeditionschef, som ansvarar för att regeringens förvaltningsärenden hanteras enligt alla regler. Det finns också en rättschef som ansvarar för hur lagförslag och förordningar skrivs.

Det finns elva departement. Där förbereder tjänstemän en stor del av regeringens arbete. Nu följer en beskrivning av vilka frågor som departementen arbetar med:

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor om arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter på nationell nivå och om arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Departementet ansvarar också för arbetet för integration, arbetet mot segregation, rasism och diskriminering samt för arbetet för att stärka rättigheterna för barn och hbtq-personer.

Finansdepartementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor om statens ekonomi, samordning av statens budget, prognoser, analyser, skattefrågor samt om hur statens verksamhet styrs och förvaltas. Departementet ansvarar också för finansmarknaden, bostäder och samhällsplanering samt för lagstiftning för konsumenter.

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och de myndigheter som  stöder försvaret. Departementet planerar internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet på strategisk nivå och ger uppdrag till sina myndigheter att genomföra och följa upp dessa insatser.

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor om transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor och energifrågor.

Justitiedepartementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter. Dessa är bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna och kriminalvården. Det ansvarar också för frågor om migration och asyl samt krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor om kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna, det samiska folkets språk och kultur, idrott och ungdomspolitik, det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Miljödepartementet

Miljödepartementet ansvarar för frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten, frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete.

Näringsdepartementet

Näringsdepartementet ansvarar för frågor om bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional tillväxt.

Socialdepartementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor om samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och att se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, när de blir äldre eller när barnen är små. Det omfattar omsorg om personer med sociala svårigheter, med funktionsnedsättningar och äldre personer. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet.

Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens politik inom utbildning och forskning: Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Utrikesdepartementet (UD)

UD ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer och för biståndspolitik och internationell handelspolitik. UD och de cirka 100 utlandsmyndigheterna kallas utrikesförvaltningen.

Statsrådsberedningen

Statsrådsberedningen leder och samordnar arbetet i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen samordnar även den svenska EU-politiken. I Statsrådsberedningen ingår statsministerns kansli.

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen ansvarar för frågor som gäller alla departementen i Regeringskansliet. Det kan vara bland annat förändringsarbete och förnyelsearbete inom Regeringskansliet, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, it-stöd, bibliotek, arkiv och diarier och kommunikation.