Regeringskansliets verksamhet

Statsrådet är chef för varje departement. Statsrådet kallas också minister. I departementet kan det finnas fler statsråd än departementschefen. De olika statsråden har då ansvar för vissa sakfrågor. Varje statsråd har ett kontor av politiskt tillsatta tjänstemän, till exempel statssekreterare, politiskt sakkunniga och pressekreterare.

Statssekreteraren är statsrådets närmaste medarbetare. Statssekreteraren leder arbetet på departementet. På varje departement finns också en expeditionschef, som ansvarar för att regeringens förvaltningsärenden handläggs på rätt sätt enligt alla regler. Det finns också en rättschef som ansvarar för utformningen av lagförslag och förordningar.

Större delen av regeringens arbete förbereds av tjänstemän på de olika departementen:

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet har ansvar för: arbetslivspolitik, arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik, diskrimineringsfrågor, mänskliga rättigheter på nationell nivå, svenskt medborgarskap och minoritetspolitik.

Finansdepartementet

Finansdepartementet har ansvar för: den ekonomiska politiken, statens budget, skattepolitiken, finansmarknadsfrågor, spelfrågor, konsumentfrågor, internationellt ekonomiskt samarbete, företag med statligt ägande och kommunal ekonomi och lagstiftning.

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet har ansvar för: totalförsvaret, skydd och beredskap mot olyckor, krisberedskap, internationella fredsfrämjande insatser, folkrätt vid beväpnade konflikter och säkerhetspolitiska underrättelsefrågor.

Justitiedepartementet

Justitiedepartementet har ansvar för: grundlagarna och lagstiftning inom straffrätt, civilrätt och processrätt, rättsväsendet, migrationspolitik och asylpolitik, ärenden om nåd i brottmål och vissa andra brottmålsärenden.

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har ansvar för: demokrati, kultur och kulturskapares villkor, kulturarv, medier, film och idrott.

Miljö- och energidepartementet

Miljö- och energidepartementet har ansvar för frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete.

Näringsdepartementet

Näringsdepartementet har följande ansvarsområden: regional tillväxt, energi, transporter och infrastruktur, it och post och näringsliv. Ansvarsområdet näringsliv innehåller företagande och entreprenörskap, konkurrenskraft och väl fungerande marknader samt forskning och nya idéer och uppfinningar.

Socialdepartementet

Socialdepartementet ansvarar för: hälso- och sjukvård, folkhälsa, barns rättigheter, funktionshinder, äldreomsorg, socialtjänst, sjukförsäkring, pensioner och ekonomiskt familjestöd, statlig förvaltning, boende, byggande och trossamfund.

Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementet har ansvar för: förskola och skola, universitet och högskola, forskning, vuxenutbildning, utbildning för utvecklingsstörda, svenskundervisning för invandrare, folkbildning, rymdverksamhet, jämställdhet, ungdomspolitik och politik för det civila samhället.

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet har ansvar för: utrikespolitiken och säkerhetspolitiken, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och internationella mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handelsfrämjande, investeringsfrämjande och Sverigefrämjande.

Ovan beskrivs vilka frågor som departementen arbetar med, men det finns också en övergripande organisation:

Statsrådsberedningen

Statsrådsberedningen leder och samordnar arbetet i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen ansvarar även för samordningen av den svenska EU-politiken. I Statsrådsberedningen ingår statsministerns kansli.

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen ansvarar för frågor som rör alla departementen i Regeringskansliet. Det kan vara bland annat förändringsarbete och förnyelsearbete inom Regeringskansliet, myndighetens ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, it-stöd, bibliotek, arkiv och diarier och kommunikation.