Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 Diarienummer: S2017/00378/FS

Publicerad Uppdaterad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har kommit överens om en handlingsplan 2017–2019 för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025.

Ladda ner:

För att fortsatt tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och för att stärka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens långsiktiga utveckling har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om Vision e-hälsa 2025. Den gemensamma visionen är:

"Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet."

En gemensam handlingsplan

I visionen beskrivs att en eller flera handlingsplaner ska tas fram och denna handlingsplan har som ett led i detta utarbetats av staten och SKL tillsammans och redogör för hur det gemensamma arbetet inom e-hälsoområdet ska utformas, styras samt drivas framåt.

Handlingsplanens tidsperiod och förutsättningar

Handlingsplanen konkretiserar hur arbetet mot visionen ska bedrivas under perioden 2017–2019. Årliga samordningsplaner ska tas fram av den nationella styr- och samverkansorganisationen för att säkerställa de olika insatsernas genomförande.