Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om insatser inom psykisk hälsa-området 2018 Diarienummer: S2017/07520/FS

Publicerad

En överenskommelse har träffats mellan staten och SKL om en satsning på insatser för att motverka psykisk ohälsa och för att främja psykisk hälsa. Medel inom ramen för överenskommelsen avseende 2018 uppgår till sammanlagt 1414 miljoner kronor.

Ladda ner:

Överenskommelsen innehåller flera olika delar och fokuserar på såväl vuxna som barn och unga.

  • 350 miljoner kronor fördelas till landsting/regioner för att genomföra utvecklingsinsatser på området, i enlighet med inriktningen i överenskommelsen. 
  • 350 miljoner kronor fördelas till kommunerna för att genomföra utvecklingsinsatser på området, i enlighet med inriktningen i överenskommelsen.
  • 220 miljoner kronor fördelas till landstingen/regionerna för att stärka primärvårdens insatser vad gäller psykisk ohälsa i alla åldrar. Detta är en ny satsning för 2018.
  • 250 miljoner kronor fördelas till landstingen/regionerna för att stimulera och rusta initiativ för barn och unga med psykisk ohälsa. Medlen ska bidra till en ökad tillgänglighet och förstärkning av stöd och behandling för barn och unga. Satsningen är bland annat riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för psykisk ohälsa. 
  • 130 miljoner kronor fördelas till kommuner och landsting för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa.
  • För att stimulera samordning och ytterligare initiativ för att öka brukarmedverkan i kommuner och landsting erhåller landstingen 24 miljoner kronor. Detta är en ny satsning för 2018.
  • 40 miljoner kronor fördelas till landstingen för insatser som förbättrar tillgången till insatser för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända. Detta är en ny satsning för 2018.