Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Morgan Johansson tog emot Lösöreköpskommitténs betänkande

Publicerad Uppdaterad

Lösöreköpskommittén har lämnat över betänkandet Lösöreköp och registerpant, SOU 2015:18, till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I Sverige gäller som huvudregel att en köpare av lösöre måste ha varan i sin besittning för att få skydd mot säljarens borgenärer (traditionsprincipen). Enbart köpeavtalet är inte tillräckligt för att hindra att varan tas i anspråk för betalning av säljarens skulder vid konkurs eller utmätning.

Lösöreköpskommitténs uppdrag har varit att ta ställning till om det finns långsiktiga och påtagliga samhällsekonomiska fördelar med att ersätta traditionsprincipen med en avtalsprincip vid köp av lösöre. Avtalsprincipen innebär att köparen får skydd mot säljarens borgenärer redan genom att avtalet ingås. Sedan år 2002 är avtalsprincipen inskriven i konsumentköplagen och den gäller sålunda redan när privatpersoner köper varor.

Lösöreköpskommittén bedömer att det finns samhällsekonomiska fördelar med att gå över till avtalsprincipen. Enligt kommitténs bedömning skulle en reform förenkla handeln med lösöre och minska transaktionskostnaderna. Kommittén föreslår därför hur en lagstiftning som ger köpare av lösöre skydd mot säljarens borgenärer i och med avtalet köp av lösöre ingåtts kan utformas. Skepp och luftfartyg omfattas inte av förslaget.

Nya regler om registerpant

Kommittén har också haft i uppdrag att överväga om det är lämpligt att förbättra möjligheten att pantsätta lösöre som finns kvar hos pantsättaren. För att kunna pantsätta lösöre krävs idag att panten lämnas över till panthavaren. I praktiken kan dock panthavaren slippa kravet på besittningsövergång genom att ge pantsättningen formen av ett köp och sedan registrera köpet enligt lösöreköplagen (s.k. säkerhetsöverlåtelse).

Lösöreköpskommittén anser att en möjlighet att registrera en upplåtelse av panträtt i lösöre bör finnas även fortsättningsvis eftersom det gynnar kreditgivningen. Utredningen föreslår att lagstiftningen förenklas och moderniseras genom att bestämmelser om registerpant tas in en lag om panträtt i lösöre genom registrering.

Justitierådet Dag Mattsson har varit kommitténs ordförande, och justitieråden Agneta Bäcklund och Lars Edlund har varit ledamöter. Henrik Matz har varit utredningens sekreterare.

- Traditionsprincipen vid handel med lösöre har en lång historia i Sverige. Regleringen kom till i en tid då näringslivet och kreditväsendet såg delvis annorlunda ut och har kritiserats för att öka transaktionskostnaderna för handeln och därmed försämra svenska företags konkurrenskraft. De som försvarat nuvarande ordning har hävdat att traditionsprincipen motverkar skentransaktioner vid till exempel konkurser. Jag har idag tagit emot Lösöreköpskommittén betänkande som kommer att skickas ut på remiss. Utifrån utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter kommer regeringen därefter att ta ställning till eventuella reformer, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

SOU 2015:18 Lösöreköp och registerpant

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00