Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Arv i internationella situationer

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med de kompletterande svenska lagregler som behövs för att EU:s arvsförordning ska kunna tillämpas på ett bra sätt i Sverige.

Handläggningen av arv med internationell anknytning underlättas om det finns gemensamma regler att förhålla sig till. Arvsförordningen har antagits för att skapa sådana inom EU. I förordningen regleras i vilken medlemsstat ett arv med internationell anknytning ska handläggas och vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne var bosatt och enligt det landets lag. Förordningen reglerar också hur domar och andra arvsavgöranden godtas i andra medlemsstater. Vidare införs ett europeiskt arvsintyg, som ska förenkla den praktiska hanteringen av internationella arvsärenden inom EU. Arvsförordningen blir direkt tillämplig i Sverige.

I propositionen föreslår regeringen de svenska lagregler som behövs för att arvsförordningen ska kunna tillämpas på ett bra sätt i Sverige. Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner den reviderade nordiska arvskonventionen, som reglerar arvsrättsliga frågor i nordiska förhållanden.

– I takt med den ökande globaliseringen blir det allt vanligare att en svensk medborgare som avlider var bosatt utomlands eller att egendomen finns i flera länder. Det är därför välkommet att EU:s medlemsstater har enats om regler för att förbättra möjligheterna för arvingarna att slutligt lösa alla frågor om arvet i ett och samma land, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Arvsförordningen börjar tillämpas den 17 augusti 2015. Lagförslagen föreslås träda i kraft samma dag.

Prop. 2014/15:105 Arv i internationella situationer

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Welander
Rättssakkunnig
Telefon (växel) 08-405 10 00