Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Systematisk och organiserad brottslighet mot välfärdssystemen ska bekämpas

Publicerad

I dag beslutade regeringen att ge Lars-Erik Lövdén i uppdrag att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet. Syftet är att identifiera risker i våra skattefinansierade välfärdssystem och föreslå åtgärder för att motverka att bidrag och förmåner hamnar i händerna på kriminella.

Grunden för en modern välfärdsstat som Sverige är att välfärden kommer alla till del. Alla ska betala skatt efter förmåga och få stöd när man behöver det. Men det kräver att alla medborgare litar på välfärden och att den inte kan missbrukas.

– Alla som betalar skatt eller är i behov av det allmännas stöd har rätt att förvänta sig ordning och reda i välfärdssystemet och att offentliga medel inte hamnar i fel händer, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Både Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Ekobrottsmyndigheten beskriver i rapporter hur oseriösa aktörer systematiskt utnyttjar våra gemensamma skattefinansierade system. Skälet är att det idag saknas tillräckliga säkerhetsåtgärder och kontroller för att motverka missbruk och fiffel. Det riskerar att få stora konsekvenser för statens möjligheter att utveckla och upprätthålla förtroendet för välfärden.

– Den borgerliga regeringen öppnade upp välfärdssystemen för fler aktörer men utan nödvändigt skydd mot oseriösa aktörer. Det har lett till att kriminella kan utnyttja systemen på stora belopp och det måste vi sätta stopp för, säger Morgan Johansson.

  • Utredningens huvuduppdrag blir att:
  • Kartlägga den ekonomiska brottslighet som i organiserade och systematiska former begås mot välfärdssystemen.
  • Identifiera riskfaktorer i systemens regelverk, organisation, rutiner och faktiska tillämpning och lämna förslag på förbättringar.
  • Se över hur ändamålsenliga de system och rutiner för uppföljning och kontroll som finns hos brottsutsatta myndigheter är.
  • Analysera och föreslå åtgärder som effektiviserar de brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar att utreda och beivra organiserad och systematisk brottslighet mot välfärden.

Utredningen ska även överväga vissa andra åtgärder för att effektivisera bekämpningen av brottslighet mot välfärden. Sådana åtgärder rör till exempel lagen om näringsförbud (2014:836) och en spärrtid mot företag vid missbruk av välfärdssystemen.

När kostnaderna för viktiga välfärdssystem ökar är det samtidigt nödvändigt att inte bristande kontroll på myndigheter eller slarv och oriktiga uppgifter från enskilda leder till att våra gemensamma medel inte används som det är tänkt. I regeringsförklaringen aviserades därför att en delegation, liknande den som inrättades 2005, ska tillsättas för att i närtid arbeta med sådana frågor.

Detta arbete kommer då att behöva samordnas med det uppdrag som Lars-Erik Lövdén har fått. Hans uppdrag ska redovisas senast den 2 maj 2017.

Dir. 2015:96 Organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden  

Om Lars-Erik Lövdén

Lars-Erik Lövdén har varit riksdagsledamot och kommun- och bostadsminister i tidigare socialdemokratiska regeringar. Han har lett ett antal statliga utredningar och var fram till 2014 landshövding i Hallands län.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00