Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

Publicerad

Regeringen föreslår ett flertal straffrättsliga lagändringar för att den organiserade brottsligheten ska kunna motverkas effektivt. Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslagen, som ingår i regeringens samlade insats för att bekämpa organiserad brottslighet.

I lagrådsremissen föreslås i huvudsak följande.

  • Försök, förberedelse och framför allt stämpling – till exempel en överens­kommelse om att begå brott – till allvarliga brott som är vanliga inom organiserad brottslighet kriminaliseras i större utsträckning än i dag. Detta gäller ett femtontal brott, till exempel grovt olaga tvång, grovt olaga hot, grov utpressning, grovt övergrepp i rättssak samt grovt och synnerligen grovt vapenbrott.
  • Domstolarna ska kunna döma till mer än två års fängelse för förberedelse och stämpling i fler fall än i dag. Detta gäller bland annat för förberedelse och stämpling till grovt olaga tvång och grova förmögen­hetsbrott. 
  • Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och låter bli att förhindra vissa brott inom ramen för samman­slutningen ska kunna dömas för det. Detta kommer att gälla för en ledare inom ett kriminellt nätverk som känner till att ett allvarligt brott är på gång, till exempel ett mord, en grov misshandel eller ett rån, men låter bli att förhindra brottet. 
  • Vid bedömningen av om vissa brott är grova ska man bland annat beakta om gärningen har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, spräng­ämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagrådsremiss: Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad
brottslighet

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.