Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om flexjobb för förbättrade möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning

Publicerad

Arbete skapar förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Samhället har ett ansvar att skapa förutsättningar för att även de som har en nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom ska kunna få arbete eller behålla en anställning.

Många personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är högre än i befolkningen totalt. Både andelen sysselsatta och deltagandet i arbetskraften är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i övriga befolkningen.

Regeringen avser därför att utreda om det finns behov av flexiblare insatser för att förbättra möjligheterna att komma i arbete eller behålla ett arbete. Det kan handla om personer vars förmåga att utföra ett arbete varierar över tid. Det är särskilt viktigt att analysera förutsättningarna för unga inom målgruppen.

Det behövs också en kartläggning av hur det ser ut för den här gruppen i dag samt ökad kunskap om utbudet av insatser motsvarar det behov som finns. Det är också angeläget att jämföra hur det ser ut i Sverige med hur det ser ut internationellt, till exempel i Danmark där de arbetar med "fleksjob" som är en anställningsform där arbetsgivaren betalar för det arbete som deltagaren utför och staten står för resten av lönen upp till ett tak.

Utredaren ska även se över möjligheten och behovet av lönestöd till en befintlig arbetsgivare som har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar för en arbetstagare vars arbetsförmåga har försämrats under pågående anställning.

Utredaren ska bland annat:

  • kartlägga och analysera målgruppens förutsättningar på arbetsmarknaden, särskilt för de unga,
  • kartlägga och analysera hur incitamentsstrukturerna och andra insatser för att ta eller behålla ett arbete fungerar för målgruppen,
  • kartlägga hur jämförbara insatser till arbete för målgruppen ser ut i ett antal jämförbara länder, exempelvis de danska fleksjoben.
  • vid behov överväga och föreslå förändringar som behövs för att förbättra möjligheterna för målgruppen att få eller behålla ett arbete.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson har utsett Lena Liljebäck till särskild utredare.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2018.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.