Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sveriges första livsmedelsstrategi har klubbats i riksdagen

Publicerad

I dag den 20 juni beslutade riksdagen att anta livsmedelsstrategin efter sedvanlig riksdagsbehandling. Därmed är strategins inriktning med långsiktiga mål fram till 2030 bunden med riksdagen och kommer att gälla oavsett vilken regering som sitter vid makten.

De senaste tjugo åren har den svenska livsmedelsproduktionen minskat inom många viktiga områden. Den utvecklingen ska nu vändas. De långsiktiga målen för strategin syftar framförallt till att den totala matproduktionen ska öka och att konkurrenskraften och lönsamheten ska stärkas.

- Med livsmedelsstrategin på plats kan livsmedelssverige och alla de konsumenter som vill äta mer svenskt, vara säkra på att det kommer att finnas mer svensk mat att lägga på tallrikarna både i Sverige och runt om i världen. Det här är jätteviktigt för jobb och hållbar tillväxt i hela vårt land, säger Sven-Erik Bucht.

Propositionen har under våren behandlats i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och engagemanget har varit stort med över hundra inlämnade yrkanden. Av alla yrkanden var det sju som en riksdagsmajoritet kunde enas kring. Regeringen avser att återkomma till riksdagen efter att de föreslagna tillkännagivandena analyserats. (Mer information om tillkännagivandena finns på riksdagens webbplats. )

- Mycket av det oppositionen påtalar har redan omhändertagits i de åtgärdspaket som regeringen har presenterat. Jag kan därför inte tolka det som annat än att utskottet – på det stora hela – inte vill se någon egentlig omläggning av den förda politiken. Den här samsynen är goda nyheter för Sverige, säger Sven-Erik Bucht.

Att riksdagsbeslutet nu är taget innebär konkret att inriktningen för livsmedelspolitiken i Sverige ligger fast fram till 2030. Kommande regeringar måste förhålla sig till den beslutade inriktningen till dess att ett nytt livsmedelspolitiskt riksdagsbeslut tas.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.