Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Morgan Johansson tog emot förslag om hemlig dataavläsning

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet. Utredningen föreslår att en tidsbegränsad lag införs som tillåter ett nytt hemligt tvångsmedel, hemlig dataavläsning.

Utredningen konstaterar att det blir allt vanligare att brottsbekämpande myndigheter stöter på information och kommunikationsutrustning som är krypterad i samband med deras brottsförebyggande och utredande verksamhet. Bland annat därför anser utredningen att det finns ett stort behov av hemlig dataavläsning och att metoden kommer att förbättra myndigheternas möjligheter att förhindra och utreda allvarlig brottslighet.

Hemlig dataavläsning blir till viss del ett nytt sätt att komma åt uppgifter som brottsbekämpande myndigheter redan i dag får hämta in med andra tvångsmedel men ibland inte kommer åt på grund av att information till exempel är krypterad. Med hemlig dataavläsning kan man med hjälp av tekniska hjälpmedel, till exempel programvara, i hemlighet läsa meddelanden som skickas till eller från exempelvis mobiltelefoner. Det är redan i dag tillåtet att samla in sådan information men inte alltid möjligt på grund av bland annat kryptering.

Lagförslaget ger också nya möjligheter att hämta in uppgifter som man inte kommer åt i hemlighet i dag. Till exempel kan brottsbekämpande myndigheter få tillgång till filer, fotografier och dokument som har lagrats lokalt på en dator eller på en mobiltelefon.

Lagen om hemlig dataavläsning föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tidsbegränsas att gälla till och med den 31 december 2023.

Förslaget ska nu lämnas på remiss.

SOU 2017:89 Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh