Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny dataskyddslag kompletterar EU:s dataskyddsförordning

Publicerad

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag till en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen. Regeringen föreslår bland annat att barn som har fyllt 13 år ska få lämna samtycke på egen hand till att sociala medier behandlar deras personuppgifter.

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. Den nya dataskyddslagen som regeringen nu föreslår kompletterar EU-förordningen på övergripande nivå.

På internet kan ungdomar skaffa information och utöva sin yttrandefrihet och de bör själva få bestämma om de vill utnyttja den möjligheten. Därför föreslår regeringen att barn som har fyllt 13 år på egen hand ska kunna samtycka till behandling av personuppgifter när de använder sociala medier och andra informationstjänster. Enligt EU:s dataskyddsförordning måste en förälder lämna samtycke tills barnet är 16 år, men den åldersgränsen får sänkas, vilket regeringen nu föreslår.

Enligt EU:s dataskyddsförordning kan sanktionsavgifter tas ut av företag som bryter mot reglerna. Det är lika viktigt att också svenska myndigheter följer reglerna och därför föreslår regeringen att sanktionsavgifter även ska kunna tas ut av myndigheter som inte följer lagen.

Lagförslaget innehåller också bestämmelser om bland annat tystnadsplikt för dataskyddsombud i privat sektor och överklagande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00