Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn till Sundsvall

Publicerad

En myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn ska inrättas i Sundsvall. En särskild utredare får i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten, som ska vara på plats 1 september 2018. Myndigheten ska arbeta med att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting.

- Att placera den nya myndigheten i Sundsvall är en del i vårt arbete med att öka den statliga närvaron i hela landet. Oavsett om det handlar om statliga jobb eller medborgarnas tillgång till service är den statliga närvaron viktig i arbetet för ett Sverige som håller ihop, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Myndigheten en del av en större satsning på en smartare offentlig förvaltning

I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen flera satsningar för att öka takten i digitaliseringen av det offentliga Sverige. En av nyheterna var myndigheten som nu inrättas och som ska stötta andra myndigheter, kommuner och landsting i digitaliseringsarbetet.

− För att kunna ta tillvara på de besparingar och de positiva effekter digitaliseringen bidrar till behöver styrningen och samordningen i den offentliga sektorn stärkas och där kommer den nya myndigheten spela en viktig roll. I slutändan handlar det om att effektivisera offentliga verksamheter, förenkla privatpersoners vardag och främja innovation och deltagande i samhället, säger civilministern Ardalan Shekarabi.

Bengt Kjellson utses till särskild utredare

Inför inrättandet av den nya myndigheten tillsätter regeringen en organisationskommitté som leds av Bengt Kjellson. Han är idag generaldirektör för Lantmäteriet.

Organisationskommitténs uppdrag blir att föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2018. Myndigheten kommer ha ungefär 50-60 anställda de första åren. Tjänsten som myndighetschef kommer utlysas och tillsätts av regeringen i sedvanlig ordning.

Regeringen har för avsikt att besluta om kommittédirektiv för inrättandet av den nya myndigheten på regeringssammanträdet 7 december.

Myndighetens uppgift

  • Bistå regeringen med underlag för utvecklingen av politiken för digitalisering och it inom den offentliga sektorn och verka för en ökad digitalisering av densamma, bl.a. analysera och följa upp utvecklingen på området och utifrån dessa analyser identifiera förvaltningsgemensamma områden där digitaliseringen kan resultera i mervärde eller innebära utmaningar.
  • Samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för den offentliga sektorn, samt främja användningen av denna. Exempelvis handlar det om att öka standardiseringen av hur den offentliga sektorn utbyter information för ökad effektivitet och innovation, samt att alla som behöver får tillgång till enkla och säkra e-legitimationer för att kunna ta del av den digitala offentliga servicen.
  • Verka för en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, genom att bl.a. främja tillgängliggörandet av öppna data samt främja öppen och datadriven innovation i den offentliga sektorn.
  • Samordna och stödja den offentliga sektorns arbete med användardriven verksamhetsutveckling. I detta ingår bl.a. stöd i samband med digitala investeringar.
  • Myndigheten får även ansvaret för E-legitimationsnämndens samtliga uppgifter samt vissa uppgifter och uppdrag som har utförts av Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Expertgruppen för digitala investeringar, Riksarkivet, Tillväxtverket och Post- och telestyrelsen.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.