Domstolsdatalagen anpassas till EU:s dataskyddsförordning

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag på hur domstolsdatalagen, som reglerar domstolarnas behandling av personuppgifter, ska anpassas till EU:s dataskyddsförordning.

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter.

Domstolsdatalagen innehåller regler om domstolarnas behandling av personuppgifter. I lagrådsremissen föreslår regeringen de ändringar som behövs i domstolsdatalagen för att anpassa den till EU:s dataskyddsförordning. De flesta av de föreslagna ändringarna är en direkt följd av att dataskyddsförordningen ska börja tillämpas och att personuppgiftslagen kommer att upphävas. Regeringen föreslår bland annat att varje domstol ska ha ett dataskyddsombud, som är en särskilt utsedd person som ska se till att domstolarna följer reglerna om dataskydd. Förslagen innebär en förstärkning av enskildas skydd för den personliga integriteten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh