Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen och arbetsmarknadens parter överens om etableringsjobb

Publicerad

Regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att etableringsjobb bör införas. Syftet är att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska etablera sig på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Trots en stark arbetsmarknad är det alltför många som har svårt att komma i arbete. Att stärka vägarna till arbete och förbättra matchningen på arbetsmarknaden är högt prioriterade frågor för regeringen. Alla som kan jobba ska jobba och bidra till vår gemensamma välfärd. Regeringen är tillsammans med LO, Svenskt Näringsliv samt Unionen överens om att etableringsjobb bör införas.

- Stora samhällsutmaningar klarar vi bättre om vi gemensamt tar ansvar. För att knäcka långtidsarbetslösheten och för att lyckas med etablering och integration av den stora gruppen nyanlända har parterna en viktig roll att spela. Genom etableringsjobb kliver parterna fram och tar ansvar, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Ett etableringsjobb ska ge individen möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den anställde ska ges möjlighet att delta i sfi och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om. Medel kommer att finnas för platser inom Yrkesvux inom utbildningar som är relevanta för parterna. Normalt ska ett etableringsjobb kunna leda till en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren.

Etableringsjobb kommer att innebära en helt ny modell för staten att stimulera att anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer till stånd. Arbetsgivarens totala lönekostnad begränsas och individen får en statlig individersättning under högst två år. Storleken på individersättningen ska ge incitament för individen att gå över i en reguljär anställning.

- Den svenska modellen bygger på starka och ansvarstagande parter på arbetsmarknaden. Parterna har ett långtgående ansvar för att reglera löner och villkor. Att parterna gemensamt har tagit initiativ till etableringsjobb visar på styrkan i den svenska modellen, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Regeringen kommer nu att arbeta fram ett förslag till hur ersättningen till individer i etableringsjobb kan utformas med ambitionen att notifiera detta till Europeiska kommissionen sommaren 2018. Ett arbete ska också göras för att ta fram förslag till nödvändiga lagändringar med tidplanen att remittera dessa sommaren 2018 för att därefter kunna överlämna en proposition till riksdagen i mars 2019. Arbetsförmedlingen kommer inom kort att få i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadens parter analysera förutsättningarna för och utreda utformningen av en modell för upphandlad matchning till etableringsjobb. Avsikten är att externa aktörer ska stå för en väsentlig del av matchningen till etableringsjobb. Regeringen och parterna ska också tillsammans se över insatser så att sfi och annan reguljär utbildning samt validering kan komplettera etableringsjobben. Regeringens och parternas ambition är att etableringsjobben ska kunna införas under andra halvåret 2019.

Vid ett införande av etableringsjobb 2019 kommer arbetsgivarens totala lönekostnad för anställningen att uppgå till 8 400 kronor per månad. Den statliga individersättningen kommer att uppgå till högst 9 870 kronor per månad. Arbetsmarknadens parter och regeringen avser att gemensamt arbeta för att satsningen, fullt utbyggd, ska omfatta minst 10 000 individer.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?