Innehållet publicerades under perioden

-

Satsning på kortare köer och en tillgänglig vård och omsorg

Regeringen presenterar idag ett vård- och omsorgspaket som ingår i vårändringsbudgeten. Paketet innebär en satsning på mer personal, på ökad tillgänglighet och kortare köer, på trygghet för den som skrivs ut från sjukhus och på ny teknik i äldreomsorgen. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- Nu tar vi nästa steg i samhällsbygget med ett rejält paket för ännu mer personal, ökad trygghet och ny teknik. För oss går det före sänkta skatter, säger finansminister Magdalena Andersson.

Vänsterpartiet har presenterat en tillgänglighetssatsning för hälso- och sjukvården på 400 miljoner kronor 2018. Till detta lägger regeringen nu ytterligare 570 miljoner kronor. Sammanlagt föreslår regeringen därmed ett tillskott till vård och omsorg i år på nära en miljard kronor. Paketet består av åtgärder för:

Mer personal i vården – behålla bristkompetenser efter 65

På kort sikt kan erfaren personal som vill arbeta efter 65 års ålder göra stor skillnad i en ansträngd personalsituation, framför allt inom bristyrken och bristspecialiteter. Därför skjuter regeringen till 200 miljoner kronor 2018 till landstingen för att behålla eller anställa bristkompetenser och förbättra vården för patienterna. Medlen kommer att fördelas till samtliga landsting utifrån befolkning i samråd med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Mer personal i vården – snabbare validering av utländska vårdexamina

Det finns många människor i Sverige som har vårdutbildning från andra länder. Regeringen har gjort en rad satsningar på validering, och skjuter nu till ytterligare 10 miljoner kronor för att fler ska kunna få sina kunskaper validerade snabbare.

Tryggare utskrivning från slutenvård

Många som skrivs ut från sjukhus behöver fortsatt vård och omsorg. Samtidigt blir alltför många kvar för länge på sjukhus trots att de egentligen är färdigbehandlade där, och behöver annan omsorg och vård. Det gäller inte minst äldre. De ska få en trygg vård på rätt plats. Det är också viktigt för en effektiv och tillgänglig hälso- och sjukvård att alla skrivs ut när de är redo för det och inte i onödan blir kvar på sjukhus. Regeringen föreslår nu att ytterligare 10 miljoner kronor anslås för att sprida kunskap om den nya lagen om samverkan mellan sjukvården och omsorgen som trädde ikraft den 1 januari och för fler verktyg för ökad trygghet.

Stärkt trygghet för äldre genom ny välfärdsteknik

Regeringen satsar 350 miljoner kronor på ny teknik i äldreomsorgen 2018. Avsikten är att skapa ökad trygghet för de äldre och samtidigt avlasta personalen så de får mer tid med de äldre. Det kan handla om mobila trygghetslarm för äldre, som t.ex. innebär att människor med begynnande demens kan vistas ute men kan larma om de känner otrygghet. Ett annat område kan vara stöd till vårdplanering via videokonferens.

Bakgrund
Vänsterpartiet presenterade den 13 april 2018 en vårdsatsning på 400 miljoner kronor för 2018 för att förbättra tillgängligheten och korta köerna. Stimulansmedel kommer att utbetalas till samtliga landsting för att säkerställa en säker och trygg vård. Medlen kan användas av landstingen för bl.a. förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården för en snabbare vård nära medborgaren samt genom att vårdens personal används så att alla kompetenser tas till vara, t.ex. i form av vårdteam med flera olika professioner.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00