Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Elefanter och sjölejon förbjuds på cirkus

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att förbjuda elefanter och sjölejon på cirkus. Regeringen har också fattat beslut om att utreda en obligatorisk märkning och registrering av katter.

Riksdagen beslutade i förra veckan om regeringens förslag till en helt ny, uppdaterad och moderniserad djurskyddslag. Den nya lagen träder i kraft den 1 april 2019.

I propositionen Ny djurskyddslag (2017/18:147) aviserar regeringen även vissa andra åtgärder som ska genomföras och flera av dessa åtgärder har regeringen nu fattat beslut om. En av åtgärderna är ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus. Förbudet, som regleras i djurskyddsförordningen, träder i kraft den 1 januari 2019.

– Det är tydligt att sjölejons och elefanters behov av naturligt beteende inte kan tillgodoses på cirkus och därför väljer nu regeringen att införa ett förbud. Den svenska cirkusbranschen har redan själva tagit initiativ till en utfasning av elefanter och sjölejon, därför kommer förbudet framförallt att påverka utländska cirkusar som turnerar i Sverige, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Märkning och registrering av katter kan underlätta för berörda myndigheter att skilja ägda katter från övergivna och förvildade katter. Därför ger regeringen chefsrådmannen Ulrika Geijer i uppdrag att utreda hur ett system med obligatorisk märkning och registrering av katter skulle kunna utformas och vilka konsekvenser det kan medföra.

– De övergivna och förvildade katterna är en jätteviktig djurskyddsfråga. I den nya lagen finns flera åtgärder för att komma till rätta med problemet. Jag vet att många gärna hade sett att vi hade beslutat om en obligatorisk märkning och registrering av katter men för att kunna göra det krävs mer kunskap, bland annat om hur en registrering förhåller sig till de nya personuppgiftsreglerna och EU:s nya förordning om dataskydd. Därför tillsätter vi nu den här utredningen, säger Sven-Erik Bucht.

En annan åtgärd som regeringen fattade beslut om är att ge Jordbruksverket i uppdrag att analysera konsekvenserna av att införa ett krav på att alla djur ska hållas lösgående samt att utreda behovet av övergångsbestämmelser och undantag. I uppdraget ingår även att överväga om det finns andra incitament än lagstiftning som kan främja en snabb och effektiv omställning till lösgående system.

Regeringen beslutade även att ge Jordbruksverket, i samråd med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i uppdrag att se över gränsdragningen mellan djurförsök och förvaltningsåtgärder beträffande vilda djur.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.