Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen genomför insatser för att stärka arbetet med digitalisering på regional nivå

Publicerad

Regeringen har idag fattat två beslut som kommer att stärka de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete med digitalisering. Det första beslutet innebär att de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna får i uppdrag respektive erbjuds att inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under perioden 2018-2020. Det andra beslutet är ett uppdrag till Tillväxverket om att administrera ett nationellt sekretariat som ska fungera som en stödfunktion till de regionala digitaliseringskoordinatorerna.

- För att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i hela Sverige och i hela samhället skapar vi nu ett nätverk av regionala koordinatorer. Politiken och samhället måste driva på och leda den digitala utvecklingen i större utsträckning och med nytta för människor i fokus, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Digitaliseringskoordinatorer
Regeringen ger länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag och erbjuder Gotlands kommun, landstingen i Gävleborgs, Hallands, Jämtlands, Jönköpings, Kronobergs, Norrbottens, Skåne, Uppsala, Västernorrlands, Västra Götalands, Västmanlands, Örebro, Östergötlands län samt samverkansorganen i Blekinge, Dalarnas, Kalmar, Södermanlands, Värmlands och Västerbottens län att upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under perioden 2018-2020. Digitaliseringskoordinatorn ska, med beaktande av de regionala förutsättningarna, ha i som uppgift att bidra till övergripande och strategisk samordning och samverkan mellan relevanta aktörer för att främja och tillvarata digitaliseringen i det regionala tillväxtarbetet.

För ändamålet beviljar regeringen år 2018 högst 0,5 miljoner kronor per regionalt utvecklingsansvarig aktör, dvs. totalt 10,5 miljoner kronor. För år 2019–2020 beviljar regeringen 1 miljon kronor per aktör och år, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut om budgetpropositionen.

Sekretariat
Tillväxtverket får av regeringen i uppdrag att administrera ett nationellt sekretariat som ska stötta de regionala digitaliseringskoordinatorerna. Sekretariatet ska bl.a. ansvara för att tillhandahålla ett nätverk för de regionala digitaliseringskoordinatorerna för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vidare har sekretariatet en roll i uppföljningen av de regionala digitaliseringskoordinatorernas verksamhet.

För att genomföra uppdraget får Tillväxtverket 1 miljon kronor år 2018. För åren 2019-2020 får myndigheten 2 miljoner kronor per år, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut om budgetpropositionen.

Tillväxtverket ska senast den 26 mars respektive år lämna en sammanställning avseende de regionala digitaliseringskoordinatorernas verksamhet till Näringsdepartementet.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Faktaruta

Regeringen skriver i strategin För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D) att ett framgångsrikt genomförande av strategin bygger på att lokala och regionala åtgärder kan stärka genomförandet och på så vis skapa ett tydligt och samlat engagemang kring digitaliseringsfrågor.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.