Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Höjd kompetens och ökad tillgång till läkemedel på apoteken

Publicerad

Regeringen har beslutat om flera myndighetsuppdrag för att förbättra tillgången av läkemedel och höja kompetensen på apoteken. De utgör en fortsättning på regeringens proposition Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden och är steg för att skapa mer ordning och reda på apoteksmarknaden.

– Vi tar nu nästa steg för att säkra tillgång till de läkemedel medborgarna behöver och rådgivning av högsta kvalitet. Det är en del i vårt arbete med att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Det finns ett behov av att rensa upp efter apoteksavregleringen som minskade garanterna för att rätt medicin ska finnas på apoteken och försvagade den medicinska rådgivningen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen beslutar om följande uppdrag:

Kartläggning av utbildningar och kompetenskrav för egenvårdsrådgivning på apotek

Läkemedelsverket ska i samråd med Socialstyrelsen kartlägga vilka utbildningar som kan ge tillräcklig kompetens för rådgivning om egenvård på apoteken, och ta fram förslag på kompetenskrav som ska gälla vid rådgivning om egenvård på ett apotek. Detta görs för att säkerställa att egenvårdsrådgivning görs av personer med tillräcklig kompetens, och därmed säkra hög kvalitet.

Översyn av begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Läkemedelsverket ska göra en översyn om nuvarande begränsningar för att få tillstånd att driva apotek är tillräckliga. Läkemedelsverket ska kunna föreslå förändringar i begränsningarna.

Utveckling av Läkemedelsverkets tillsyn

Läkemedelsverket ska vidareutveckla tillsynen över apoteken genom att bland annat utveckla processen för riskbaserad tillsyn, att göra tillsyn på tydliga riskområden. De ska utveckla återkopplingen till apoteken så att resultatet från tillsynen kan bidra till att utveckla apoteksverksamheten. Det ska även bli lättare att anmäla anonymt.

Uppdrag att mäta apotekens förmåga att direkt lämna ut läkemedel, så kallad direktexpedieringsgrad

Uppdraget går ut på att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska mäta graden av direktexpediering på apoteken, det vill säga i vilken utsträckning apotekens kunder får de efterfrågade läkemedlen vid första besöket. Detta görs i dag enbart av branschen själv. Regeringen vill nu att myndigheten utför mätningen för att garantera att det görs opartiskt.

Uppföljning av rätten att returnera läkemedel

Sedan den 1 augusti 2018 är det möjligt för apoteken att returnera läkemedel till leverantörerna/partihandeln. Regeringen ger nu Läkemedelsverket i uppdrag att årligen följa utvecklingen av apotekens rätt att lämna tillbaka läkemedel.

Uppdrag att utveckla strukturer och rutiner för samverkan vid kontrollen av apoteksmarknaden

Regeringen ger Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och TLV i uppdrag att utveckla gemensamma strukturer och rutiner för hur de ska samverka vid tillsynen av apoteksmarknaden. Uppdraget ska ledas av Läkemedelsverket. Myndigheterna ska analysera och redovisa eventuellt behov av regelförändringar när det gäller sekretessen mellan myndigheterna och i sådant fall lämna förslag om detta. Syftet är att öka kvaliteten och effektiviteten i tillsynen av apoteksmarknaden.

Förstudie om apoteken lever upp till grunduppdraget

Myndigheten TLV får i uppdrag att genomföra en förstudie om hur man ska ta fram indikatorer för att mäta hur väl apoteken lever upp till sitt grunduppdrag, för att bidra till bättre information till patienter som ska välja apotek.

Förstudie om bättre rådgivning på apotek

TLV får även i uppdrag att genomföra en förstudie som ska titta på förutsättningarna att genomföra en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på apoteken för en avgränsad kundgrupp, med syfte att få kunden/patienten att bättre hålla sig till föreslagen behandling. Detta görs för att se hur apoteken genom rådgivning bättre kan bidra till en effektiv och bra läkemedelsanvändning, framför allt för grupper som tar flera läkemedel samtidigt.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00