Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Skarpare sanktioner mot diskriminering och trakasserier

Publicerad

Regeringen vill se skarpare sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier. Nu tillsätts en utredning som ska ta fram förslag på hur tillsynen över diskrimineringslagen kan bli mer effektiv.

 

– Om en arbetsgivare nonchalerar lagens krav att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen måste det få konsekvenser. Efter #metoo-uppropen under hösten stod det klart att vi behöver skärpa lagstiftningen. Nu tar vi nästa steg, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ett annat exempel är osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som existerar, trots att diskriminering på grund av kön är förbjuden och det finns tydliga krav på det förebyggande arbetet mot diskriminering genom bl.a. lönekartläggning.

Regeringen tillsätter nu utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen. En särskild utredare ska se över behovet av åtgärder för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567).

Utredaren ska bland annat:

  • överväga om nuvarande bestämmelser i diskrimineringslagen om tillsyn vad gäller aktiva åtgärder är ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad av bestämmelserna,
  • vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad efterlevnad,
  • analysera hur tillsynen över bestämmelserna i diskriminerings­lagen när det gäller det skollagsreglerade området, i sin helhet kan flyttas till Statens skolinspektion, och
  • lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.


Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

Kommittédirektivet publiceras på regeringens webbplats efter att det har expedierats.

 

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Information Aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen innehåller en skyldighet för arbetsgivare och vissa utbildningsanordnare att arbeta med s.k. aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder syftar till att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande och främjande för att inom sin verksamhet motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vidare ska arbetsgivare ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

DO ska utöva tillsyn över att lagen följs, dvs. en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller kraven i lagen om aktiva åtgärder. DO ska i första hand försöka få dem som omfattas av lagen att frivilligt följa den. Arbetsgivare eller utbildningsanordnare som inte följer bestämmelserna kan föreläggas att vid vite fullgöra sina skyldigheter (4 kap. 5 § diskrimineringslagen). Ett sådant föreläggande meddelas av Nämnden mot diskriminering efter framställning av DO.