Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Publicerad

I närtid överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag på nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning. Förslagen ska genomföra EU:s student- och forskardirektiv. Ett viktigt syfte med förslagen är att locka fler studenter, forskare och andra högkvalificerade personer till Sverige och underlätta för dem som har utbildats här i landet att stanna kvar och arbeta.

– Regeringens förslag stärker Sveriges attraktions- och konkurrenskraft för högutbildade och eftertraktade utländska medborgare som kan bidra med sina kunskaper. Förslagen är därför ett viktigt led i arbetet med att förbättra svenska företags möjligheter till kompetensförsörjning, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

De nya reglerna innebär bland annat att forskare och studenter inom högre utbildning ska beviljas uppehållstillstånd för minst ett år, eller den kortare tid som forskningen och studierna ska pågå, och att tillståndstiden för forskare och studenter ska kunna förlängas. Forskare och högskolestudenter ska också ha möjlighet att stanna kvar i Sverige i upp till ett år efter slutförd forskning eller slutförda studier för att söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet här.

Vidare föreslår regeringen att försörjningskravet för forskare och studerande ska nyanseras så att såväl medel som sökanden har tillgång till vid tidpunkten för ansökan som bevis om framtida tillgång till medel ska kunna beaktas i det enskilda fallet.

Propositionen innehåller även förslag på att den som har ett uppehållstillstånd för forskning eller studier inom högre utbildning utfärdat av en annan EU-stat i vissa fall ska få vistas i Sverige med stöd av det tillståndet för att bedriva en del av sin forskning eller sina studier här.

– Forskning är internationell till sin karaktär. De nya reglerna syftar därför till att underlätta för forskare och studerande som vill vara verksamma i flera medlemsstater inom unionen, säger Matilda Ernkrans.

I propositionen föreslås det även nya regler om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, volontärarbete inom ramen för Europeisk volontärtjänst och au pairarbete.

Förslagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (student- och forskardirektivet) i svensk rätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.