Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Satsningar inom Justitiedepartementets ansvarsområden i budgeten

Publicerad

I dag har regeringen lämnat över budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor ifrån allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet och terrorism. Kampen måste intensifieras, både mot brotten och mot deras orsaker.

Hela rättsväsendet ska ha de resurser och verktyg som krävs för att uppnå detta. När polisen får mer resurser ökar trycket på andra steg i rättskedjan. Därför gör regeringen nu satsningar i budgetpropositionen för 2020 för att stärka hela rättsväsendet och därmed öka tryggheten i samhället.

Några av satsningarna inom Justitiedepartementets ansvarsområden är:

Polismyndigheten

Antalet polisanställda ska successivt öka fram till 2024 med sammantaget 10 000 personer. Sedan satsningen inleddes i samband med BP 2018 har Polismyndigheten genom nya tillskott av medel tillförts 3,7 miljarder kronor årligen till och med 2019. Utöver tidigare beslutade anslagsökningar avseende 2020 föreslår regeringen att Polismyndigheten tillförs 120 miljoner kronor för att bland annat säkerställa satsningen på hemlig dataavläsning.

Säkerhetspolisen

Regeringen föreslår att Säkerhetspolisen tillförs 35 miljoner kronor från och med 2020 för att säkerställa satsningen på hemlig dataavläsning.

Kustbevakningen

Som en följd av den senaste överenskommelsen om åtgärder mot terrorism planerar regeringen för en reglering som innebär att Kustbevakningen får i uppgift att tillhandahålla operativt stöd till Polismyndigheten i form av sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid polisiära insatser, bland annat mot terrorism. Regeringen föreslår att Kustbevakningen tillförs 14 miljoner kronor från och med 2020 för de kostnader som detta medför.

Åklagarmyndigheten

För att Åklagarmyndigheten ska kunna bibehålla och utveckla kvaliteten och effektiviteten i verksamheten ökas myndighetens anslag med 61 miljoner kronor från och med 2020.

Ekobrottsmyndigheten

För att stärka Ekobrottsmyndighetens kapacitet att möta det ökande ärendeinflödet och säkerställa utredning och lagföring i resurskrävande ärenden, såsom bekämpning av systematiska välfärdsbrott och annan organiserad brottslighet, föreslår regeringen att anslaget ökas med 19 miljoner kronor 2020 och 35 miljoner kronor från och med 2021.

Sveriges Domstolar

Situationen vid Sveriges Domstolar är ansträngd till följd av att antalet inkomna mål och ärenden till domstolarna har ökat markant. Det behövs en resursförstärkning för att mål och ärenden fortsatt ska kunna avgöras med bibehållen hög kvalitet och effektivitet. Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 280 miljoner kronor 2020. Från och med 2021 beräknas anslaget ökas med 275 miljoner kronor.

För att förbättra förutsättningarna för migrationsdomstolarna att avgöra fler asylmål tillförs migrationsdomstolarna 122 miljoner kronor 2020. För 2021 beräknas anslaget ökas med 104 miljoner kronor och 2022 med 81 miljoner kronor.

Kriminalvården

Mot bakgrund av den ansträngda beläggningssituationen i häkte och anstalt behöver Kriminalvårdens anslag tillföras ytterligare medel för att ge myndigheten förutsättningar att kunna tillskapa tillfälliga och permanenta platser. Regeringen avser att lämna ett antal propositioner inom det straffrättsliga området, vilka medför ökade kostnader för Kriminalvården. För att förslagen ska kunna finansieras och Kriminalvården ska kunna upprätthålla kvalitet, effektivitet och tillräckligt god säkerhet inom verksamheten föreslår regeringen att anslaget bör ökas med 130 miljoner kronor 2020, 569 miljoner kronor 2021 och 729 miljoner kronor från och med 2022.

Migrationsverket

Förvarsverksamheten har under de senaste åren byggts upp med tillfälliga medel. För att bibehålla nuvarande förvarskapacitet föreslår regeringen att 125 miljoner kronor tillförs anslaget 2020 och 200 miljoner kronor från och med 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.