Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ytterligare åtgärder i höstbudgeten för ordning och reda, konkurrensneutralitet och för att bekämpa välfärdsfusk

Publicerad

Regeringen vill bekämpa välfärdsbrott och skatteundandragande. Därför avser regeringen öka anslagen till fyra myndigheter och lämna ett lagförslag i budgetpropositionen för 2020 för att växla upp arbetet för ordning och reda. Lagförslaget gäller krav på elektronisk betalning vid rut- och rot-arbeten. Därutöver görs en bedömning att ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp bör införas vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige. Budgetpropositionen är en del av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Regeringen tillsätter idag också en utredning för att minska fel i folkbokföringen.

- Det ska vara ordning och reda i välfärdssystemen och folkbokföringen, på arbetsmarknaden och i skattesystemet. Därför presenterar regeringen idag ytterligare åtgärder, säger finansminister Magdalena Andersson.

Myndigheter ska motverka välfärdsbrott

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten föreslås få tillskott i budgeten för att motverka välfärdsbrott. Arbetsmiljöverket får tillskott för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Skatteverkets ökade resurser ska gå till att upptäcka, utreda och åtgärda fler fel i folkbokföringen eftersom en korrekt folkbokföring bidrar till korrekta beslut. Arbetsmiljöverket ska använda anslagsökningen till fler inspektioner. Ekobrottsmyndigheten ska öka förmågan att utreda och lagföra välfärdsbrott och Kronofogdemyndighetens tillskott ska stärka myndighetens samverkan med andra myndigheter vid till exempel beslut om bidrag och utmätning av skulder.

Tillskotten är på sammanlagt 111,5 miljoner kronor 2020, 165,5 miljoner kronor 2021 och 160 miljoner kronor 2022. Tillskotten delfinansieras genom att Medlingsinstitutets anslag minskas med 5 miljoner kronor, vilket inte bedöms påverka Medlingsinstitutets verksamhet.

Elektronisk betalning krävs vid rut- och rot-arbeten

För att få ta del av rut- och rotavdrag avser regeringen föreslå krav på elektronisk betalning för arbetet. Att betalning har skett är en förutsättning för att Skatteverket ska betala ut rut- och rotavdrag för utförda tjänster. Det nya kravet ska göra det lättare för Skatteverket att kräva bevis på att sådan betalning faktiskt har skett. En elektronisk betalning är till exempel en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID eller Swish.

De nya reglerna föreslås träda ikraft från 1 januari 2020 och stärker de offentliga finanserna med 20 miljoner kronor från 2020.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige

Regeringen vill införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir därigenom vem den utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen. Undantag bör göras för vissa koncerninterna situationer. Att tillämpa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp är internationellt vedertaget och kommer bl.a. till uttryck i OECD:s modell för skatteavtal, som syftar till att fördela beskattningsrätten mellan länder. Ett sådant synsätt tillämpas av det stora flertalet av de länder som Sverige har ingått skatteavtal med. Regeringen avser att återkomma med den närmare utformningen av förslaget.

Bestämmelserna föreslås träda ikraft 1 januari 2021.

Utredning ska minska fel i folkbokföringen

Uppgifter i folkbokföringen används i flera viktiga funktioner i samhället, såsom vid beslut om ersättningar en person har rätt till och när Skatteverket fastställer vilken skatt som ska betalas. För att minska förekomsten av felaktiga uppgifter i folkbokföringen, som ofta utnyttjas av personer som begår välfärdsbrott och andra typer av bedrägerier, har regeringen idag beslutat om kommittédirektiv till en ny utredning. Utredningen ska fokusera på åtgärder för att minska förekomsten av oriktiga uppgifter i folkbokföringen för att på så sätt stärka systemets funktion. Utredningen ska även lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer för att öka numrens användbarhet.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Viktor Nyberg
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.