Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg för brottsbekämpningen

Publicerad

Den tekniska utvecklingen och kriminellas agerande försvårar för de brottsbekämpande myndigheterna att samla in information som behövs för att utreda och förebygga brott. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om hemlig dataavläsning. Hemlig dataavläsning kan förväntas leda till att grova brott som mord, grova narkotikabrott, våldtäkter och brott mot rikets säkerhet kan förhindras och klaras upp i större utsträckning. Förslaget ingår i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten. Lagen började gälla den 1 april 2020. Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i fem år. Därefter ska den utvärderas.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Hemliga tvångsmedel är viktiga och nödvändiga för att utreda, förebygga och förhindra brott.  De kan bland annat ge information om vem en misstänkt kommunicerar med eller var han eller hon befinner sig. Den tekniska utvecklingen har dock lett till att de hemliga tvångsmedlen inte kan verkställas på ett tillfredsställande sätt. Numera kommunicerar nämligen kriminella ofta med varandra i krypterade appar som utomstående inte kan ta del av. Dessutom undviker de platser där de vet att de kan bli avlyssnade eller filmade. Detta gör att viktig information som kan leda till att allvarliga brott klaras upp, går förlorad.

– Brottsbekämpande myndigheter anger att 90 procent av den information som de enligt gällande lagstiftning borde ha möjlighet att avlyssna och ta del av inte går att kontrollera i dag tack vare kryptering. Det här är ett reellt problem kopplat till den grova och organiserade brottsligheten i Sverige och de individer och gängnätverk som idag kommer undan, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Malmöpolisen menar att det inte finns ett enda planerat mord i Malmö senaste åren, som inte har föregåtts av information mellan gängmedlemmar i krypterad form.

Hemlig dataavläsning råder bot på det problemet. Förslaget ingår i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten och innebär att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten får bättre möjligheter att avlyssna och övervaka personer som är misstänkta för eller förväntas begå allvarliga brott. Myndigheterna ska i hemlighet få installera mjuk- eller hårdvara i en teknisk utrustning (till exempel en dator, mobiltelefon eller läsplatta) och läsa av innehållet. Det kan till exempel handla om att installera en trojan för att läsa av meddelanden och avlyssna samtal i krypterade program och appar eller skaffa sig tillgång till ett konto i sociala medier. Det kan också handla om att aktivera mikrofonen eller kameran i en utrustning och på så sätt hämta in tal och rörliga bilder. Om hårdvara behöver installeras i till exempel någons dator ska myndigheterna kunna få tillstånd att i hemlighet ta sig i utrymmet där utrustningen finns för att installera hårdvaran.

Frågor om hemlig dataavläsning ska alltid prövas av domstol. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kommer att bedriva tillsyn över hur lagen används.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020 och tidsbegränsas i fem år.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg