Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen

Publicerad

Regeringen avser att inom kort tillsätta en särskild utredare som får i uppdrag att analysera och bedöma rättsläget kring frågan om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Utredningen kan komma att bidra med underlag till den pågående reformeringen av myndigheten som ska vara fullt genomförd under 2021.

Kommuner har tidigare lyft frågan om förutsättningar att medverka i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Regeringen bedömer att frågan behöver analyseras vidare. En särskild utredare kommer därför att få i uppdrag att analysera och bedöma rättsläget kring frågan om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen.

Utredningsdirektiven kommer att beslutas inom kort, men regeringens inriktning är att utredningen ska analysera och bedöma om det är tillåtet inom ramen för nuvarande regelverk för kommuner att dels: vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser i valfrihetssystem, dels på annat sätt än genom att delta i ett valfrihetssystem tillhandahålla arbetsmarknadspolitiska insatser under en avgränsad tid vid fall av konstaterat otillräckligt tillhandahållande av arbetsmarknadspolitiska tjänster. En utgångspunkt är att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna är oförändrad. Kommuners eventuella medverkan är frivillig och sker på uppdrag av och med och ersättning från Arbetsförmedlingen.

Utredningen kan komma att bidra med underlag till den pågående reformeringen av myndigheten som ska vara fullt genomförd under 2021. Redan i regeringsförklaringen 2014 gjorde statsminister Stefan Löfven klart att Arbetsförmedlingen ska reformeras. I Januariavtalet har nu en bred överenskommelse nåtts om att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden för att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Statens nuvarande uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken ligger fast, men utförandet ändras. Arbetsförmedlingen ska fortsatt ansvara för myndighetsutövning. Myndigheten ska bedöma arbetssökandes behov av stöd och vid behov besluta om anvisning till lämpliga arbetsmarknadsinsatser. Men arbetet för att matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben kommer i allt väsentligt att utföras av andra aktörer.

I maj gav regeringen Arbetsförmedlingen ett uppdrag att förbereda inför och bidra med underlag till reformen. På fredag den 1 november redovisas resultatet av detta arbete. Det är regeringen, i samråd med samarbetspartierna, som kommer ta beslut om utformningen av det nya systemet.

– Som arbetsmarknadsminister är jag stolt över att regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna tar ansvar för att utveckla Arbetsförmedlingen. Reformeringen ska ske ordnat och successivt. Jag kommer inom kort att bjuda in arbetsmarknadens parter och viktiga intresseorganisationer till samtal om myndighetens framtida utformning, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00