Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Miljöministrar diskuterar prioriteringarna för EU:s miljö- och klimatpolitik

Publicerad

Den 19 december träffar miljö- och klimatminister Isabella Lövin sina EU-kollegor för årets sista miljörådsmöte. Under mötet ska ministrarna diskutera EU:s miljö- och klimatpolitik under den nya mandatperioden. Sverige vill att de höga ambitionerna i den gröna given för Europa omsätts i konkreta åtgärder för miljön och klimatet.

Sverige är positiva till att den nya EU-kommissionen prioriterar miljö- och klimatfrågorna högt under mandatperioden 2019-2024, och till att EU-kommissionen tar initiativ till en grön giv för Europa. Sverige tycker att det är angeläget att EU-kommissionen omsätter den höga ambitionen inom miljö och klimat till konkret politik och konkreta lagförslag. Sverige anser också att miljö- och klimatpolitiken under mandatperioden bör bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

– Någon måste ta ledartröjan, och just nu är EU den enda som kan det. Budskapet från FN:s klimatpanel IPCC och den internationella kunskapsplattformen för biologisk mångfald IPBES lämnar inga tvivel om det akuta läget vi befinner oss i. EU-kommissionen signalerar nu att man kommer att prioritera klimat- och miljöpolitiken högt under sin mandatperiod, vilket är mycket positivt, det ger hopp. Sverige vill att hela klimatpolitiken ska utgå ifrån målsättningen om netto-noll till 2050, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

– EU:s arbete för en omställning till en cirkulär ekonomi behöver intensifieras, inte minst med fortsatta åtgärder för att hantera plast och mikroplaster. Vi måste också fortsätta arbeta för att minimera miljö- och hälsorisker kopplade till skadliga kemikalier. Vi vill också att EU tar ledningen i det globala arbetet för biologisk mångfald, säger Isabella Lövin.

I diskussionen på miljörådsmötet kommer regeringen särskilt lyfta fram Sveriges prioriteringar inom klimat, cirkulär ekonomi, hälsa och miljö samt biologisk mångfald:

  • Sverige vill se en klimatlag på EU-nivå med utsläppsmål om netto-nollutsläpp till senast 2050. Sverige vill också se en skärpning av EU:s utsläppsmål till 2030: från dagens 40 procent till minst 55 procent, och att målet ska vara i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
  • Sverige understryker vikten av att EU arbetar för en omställning till en resurseffektiv och giftfri cirkulär ekonomi. Sverige vill se ett särskilt fokus på textil och på åtgärder för att förebygga och hantera de miljöproblem som uppkommer på grund av plast och mikroplast.
  • Sverige vill att EU fortsätter och förstärker åtgärderna för att minska riskerna för hälsa och miljö kopplade till skadliga kemikalier. Sverige vill att EU-kommissionen presenterar en strategi för giftfri miljö som beslutat i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.
  • Sverige vill också att EU-kommissionen bör presentera ett förslag till en ambitiös strategi med mål för biologisk mångfald efter 2020. Strategin bör innehålla åtgärder som adresserar de viktigaste påverkansfaktorerna som orsakar förlust av biologisk mångfald och dess ekosystemtjänster.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd, ENVI

Mer om mötet i miljörådet 19 december

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.