Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen 2020

Publicerad

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för 2020. I regleringsbrevet får myndigheten bland annat i uppdrag att säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet. Arbetsförmedlingen får även uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer kompetens för fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning.

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för budgetåret 2020.

En fungerande verksamhet i hela landet

Arbetsförmedlingen har under 2019 beslutat att lägga ner ett stort antal kontor. Regeringen anser därför att det är viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer, och vid behov återställer, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga av dessa orter. Detta kan ske till exempel i myndighetens egen regi med egna kontor eller i samarbete med kommuner eller genom deltagande vid statliga servicekontor.

Arbetsförmedlingen får i uppdrag i regleringsbrevet för 2020 att säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare för att genomföra myndighetens nuvarande uppgifter. Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att det finns närvaro i hela landet för en väl fungerande samverkan med bland annat kommuner och andra aktörer i hela landet. Senast den 15 februari 2020 och senast den 15 juni 2020 ska myndigheten lämna en lägesbeskrivning över uppdraget till regeringen, särskilt avseende de orter där Arbetsförmedlingen har beslutat att lägga ner kontor under 2019.

– Det ska finnas en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor. Arbetsförmedlingen ansvarar för den statliga arbetsmarknadspolitiken och måste finnas i hela vårt avlånga land, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 23 oktober 2020.

Uppdrag för att stärka personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen får i regleringsbrevet för 2020 flera uppdrag för att stärka personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Myndigheten ska säkerställa ett fungerande stöd, dels för att matchas mot en arbetsplats efter arbetsförmåga och dels för att få de hjälpmedel och det löpande stöd som krävs för att långsiktigt kunna höja arbetsförmågan. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 september 2020 till regeringen redovisa hur myndigheten säkerställer nödvändig kompetens för detta.

Arbetsförmedlingens mål och återrapporteringskrav

Mål och återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för 2020 är:

  • Andelen som övergår till arbete ska öka.
  • Andelen som övergår till reguljär utbildning, särskilt yrkesutbildning, ska öka väsentligt, bland de som saknar gymnasial utbildning.
  • Andelen inskrivna utan aktivitet i etableringsprogrammet, jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar ska minska.
  • Antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster ska öka väsentligt.
  • Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka.

Målen syftar till att tydliggöra regeringens prioriteringar för myndighetens arbete under 2020.

Analyser av kompetensbehov

Arbetsförmedlingen får även i uppdrag att analysera hur myndigheten kan bidra med kunskap om kompetensbehov på nationell och regional nivå och hur arbetet med sådana analyser kan genomföras av den reformerade myndigheten. I detta arbete ska myndigheten inhämta synpunkter från berörda aktörer, inklusive arbetsmarknadens parter, samt beakta småföretagarperspektivet.

I uppdraget ska Arbetsförmedlingen analysera och redogöra för hur myndigheten kan utveckla analyser av utbud och efterfrågan på arbetskraft och kompetensförsörjningsbehov i olika branscher, i olika delar av landet samt hur dessa analyser kan användas för dimensionering av arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsförmedlingen ska också redogöra för hur dessa analyser kan användas inom arbetsmarknadspolitiska bedömningar och för anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program. Analyserna ska vidare redogöra för hur analyserna kan användas som underlag för att dimensionera utbildningssystemet efter arbetsgivares behov.

Analysera förutsättningar för det strategiska arbetsgivararbetet

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att analysera hur myndigheten kan bidra till det strategiska arbetet med arbetsgivare på nationell och regional nivå. I uppdraget ska Arbetsförmedlingen analysera och redogöra för vilken digital och annan infrastruktur som behöver utvecklas för att arbetsgivares efterfrågan ska kunna mötas på ett effektivt sätt i ett system där matchande insatser i stora delar utförs av fristående aktörer.

En effektiv och strategisk arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen ska redovisa arbetet med att säkerställa att arbetsmarknadsutbildningens effektivitet är hög och att arbetsmarknadsutbildningen fyller en strategisk funktion för kompetensförsörjningen. Detta inkluderar hur myndigheten avser utveckla arbetsmarknadsutbildning så att utbildningsutbudet baseras på efterfrågan och samspelar med utbudet i yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning genom en ökad samverkan med kommunerna.

Utvecklade matchningstjänster

Den 4 juli 2019 lämnade regeringen ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att förbereda och utveckla matchningstjänster under 2019. Arbetsförmedlingen planerar nu att en försöksverksamhet där tjänster prövas under kontrollerade former och i delar av landet. Detta kommer att ge viktiga erfarenheter inför utformningen av ett framtida reformerat system. Det gäller oavsett den närmare utformningen och vilken upphandlingsform som i ett senare skede bedöms vara mest ändamålsenlig för olika tjänster i det reformerade systemet.

Tjänsterna ska vara utformade så att de kan svara mot behov av stöd hos breda grupper av arbetssökande kvinnor och män. Uppdraget till Arbetsförmedlingen ger en inriktning för det som prövas 2020. I uppdraget till Arbetsförmedlingen anges särskilt att en struktur för kontroll och uppföljning av fristående aktörer ska fortsätta att utvecklas.

Arbetsförmedlingen ska samråda med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) om hur goda förutsättningar för uppföljning och så långt möjligt även för utvärdering kan skapas, inklusive hur datatillgång kan säkras.

– De tjänster som prövas under 2020 är en försöksverksamhet som syftar till att dra lärdom inför den kommande reformeringen. Det är inte fastslaget vilken upphandlingsform som är mest ändamålsenlig, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Jämställdhetsintegrering

Arbetsförmedlingen ska redovisa resultat av de åtgärder för jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Arbetsförmedlingen ska också vidta åtgärder för att kvinnor och män att få likvärdig tillgång till stöd, särskilt bland utrikes födda.

Samverkan med kommuner och Delegation för unga och nyanlända till arbete (Dua)

Arbetsförmedlingen ska som ett led i arbetet med övergångar till arbete och studier förstärka samverkansstrukturer med kommunerna.

Myndigheten ska också under 2020 samverka med kommuner och Dua i att genomföra så kallade lokala jobbspår och i arbetet med införandet av intensivåret.

 

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00