Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om bättre könsfördelning i arbetsmarknadsutbildningar

Publicerad

Av de personer som idag deltar i arbetsmarknadsutbildningar efter anvisning av Arbetsförmedlingen är färre än 20 procent kvinnor. Regeringen har därför gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att sträva mot ett mer jämställt deltagande i arbetsmarknadsutbildningar.

En arbetsmarknadsutbildning är en kort yrkesinriktad utbildning till ett yrke där det är brist på personal. En arbetssökande kan få ta del av en arbetsmarknadsutbildning genom Arbetsförmedlingen.

Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar har minskat under de senaste åren. Framför allt har minskningen skett bland kvinnor. Idag är andelen kvinnor som deltar i en arbetsmarknadsutbildning mindre än 20 procent och andelen kvinnor har dessutom sjunkit under de senaste åren.

Resultatet av arbetsmarknadsutbildningar är även sämre för kvinnor än för män. Män är överrepresenterade på de utbildningar där flest deltagare får arbete efter genomförd utbildning.

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020 har regeringen gett myndigheten i uppdrag att verka för att fler individer ska delta i arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsförmedlingen ska enligt uppdraget även sträva mot ett mer jämställt deltagande i arbetsmarknadsutbildningar. Antalet anvisningar till nya platser 2020 ska, utan att det sker på bekostnad av resultat eller volym, vara väsentligt mer jämställt fördelade mellan kvinnor och män inom alla utbildningsinriktningar.

–Kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter till jobb. Arbetsmarknadsutbildningar ska inte bidra till en könsuppdelad arbetsmarknad. Regeringen ger därför Arbetsförmedlingen i uppdrag att öka andelen kvinnor i arbetsmarknadsutbildningar. Deltagandet ska vara väsentligt mer jämställt fördelat inom alla utbildningsinriktningar, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Som regeringen tidigare aviserat i budgetpropositionen för 2020, kommer regeringen att tillföra 281 miljoner kronor för arbetsmarknadsutbildning för att motverka minskningen av antalet deltagare och möta bristen på arbetskraft med rätt kompetens.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 16 april 2021.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00