Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Elevhälsan ska bli mer tillgänglig

Publicerad

I dag är tillgången till elevhälsa alltför låg på många skolor. Regeringen har därför beslutat att Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven ska analysera bestämmelserna om tillgång till elevhälsa och föreslå hur det kan förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå.

Enligt skollagen ska det i elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, men det finns ingen närmare beskrivning av vad tillgång till de olika personalkategorierna innebär. Inte heller finns några föreskrifter eller riktlinjer avseende tillgången till elevhälsa. Därför varierar tillgången mellan skolor och är ibland otillräcklig. OECD har upprepade gånger pekat på brister i elevhälsoarbetet vid svenska skolor med låg tillgång till personal. Det går ut över elevernas välmående och lärande. Utredaren får nu genom tilläggsdirektiv i uppdrag att analysera regleringen av tillgång till elevhälsa och föreslå en ändring så att det förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå.
 
– En bra elevhälsa är viktigt för trygghet och studieresultat. Den ska vara tillgänglig oavsett vilken skola du går på. Du som elev ska veta när och var du kan söka upp skolläkaren, skolsköterskan, psykologen eller kuratorn. Det är inte acceptabelt att vissa skolor snålar in på elevhälsan för att spara pengar eller skapa möjlighet att plocka ut vinst, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
En förutsättning för att reglera tillgången till elevhälsa är att tillgången går att mäta. I dag finns ingen skyldighet för huvudmän att lämna sådana uppgifter. Bristen på nationell statistik över elevhälsopersonal försvårar även uppföljning och utvärdering vilket i sin tur kan leda till bristande underlag för analys och utvecklingsarbete. Därför ska utredaren även föreslå hur det kan göras obligatoriskt att redovisa uppgifter om hur många skolläkare, skolsköterskor, psykologer och kuratorer det finns i förhållande till antalet elever och föreslå hur denna redovisning ska gå till.
 
Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg