Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska följas upp

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera svenska myndigheters arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppföljningen ska ligga till grund för regeringens fortsatta arbete inom området.

Regeringens tioåriga (2017–2026) nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är framtagen för att stärka förutsättningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Strategin omfattar även män, pojkar och hbtq-personer som kan utsättas för våld i nära relation.

Strategin har fyra målsättningar:

• ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld,

• förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn,

• effektivare brottsbekämpning samt

• förbättrad kunskap och metodutveckling.

I den nationella strategin har regeringen bedömt att vissa myndigheter är särskilt viktiga för att uppnå målsättningarna på nationell nivå.
Uppdrag till Statskontoret
Regeringen har beslutat att strategin bör utvärderas av en aktör som själv inte har en betydande roll i genomförandet av strategin. Därför får nu Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera de centrala myndigheternas arbete med den nationella strategin. Uppdraget syftar till att ge regeringen underlag för utvecklad styrning på området.
 
Statskontoret ska i sitt uppdrag:

• kartlägga centrala myndigheters arbete med den nationella strategin och vilka möjligheter och utmaningar de uppfattar inom sina respektive ansvarsområden,

• analysera länsstyrelsernas förutsättningar att verka för strategins
genomförande inom länen, särskilt i förhållande till socialtjänsten, skolan, föräldraskapsstöd, etableringsinsatser för nyanlända, hälso- och sjukvården samt rättsväsendet,

• bedöma på vilket sätt samordning och samverkan mellan de centrala myndigheterna har påverkats av den nationella strategin, samt hur samverkan mellan länsstyrelserna och kommuner och regioner kan utvecklas vidare vad gäller stöd till skolor, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården,

• analysera kostnadseffektiviteten av myndigheternas arbete med strategin,

• analysera styrningen utifrån den nationella strategins fyra målsättningar

Statskontoret ska även:

• mot bakgrund av resultaten, lämna förslag på hur den fortsatta styrningen av arbetet med att genomföra den nationella strategin kan utvecklas.

Statskontoret ska slutredovisa uppdraget senast den 15 mars 2021 till
Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas