Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Satsningar för ett tryggare Sverige i budgetpropositionen för 2021

Publicerad

I dag har regeringen lämnat över budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Ett tryggare Sverige

Att öka tryggheten i samhället är en av regeringens viktigaste prioriteringar. I budgetpropositionen för 2021 fortsätter regeringen arbetet med att stärka rättskedjan genom viktiga satsningar på bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården.

Satsningen på Polismyndigheten fortsätter

De tillskott som myndigheten erhållit i tidigare budgetpropositioner säkerställer den fortsatta utbyggnaden under 2021. Anslaget för 2021 är drygt 1 900 miljoner högre än 2020. För 2022 föreslås ytterligare tillskott på 1 650 miljoner kronor.

Tillskott för utökad platskapacitet i Kriminalvården

Regeringen föreslår att Kriminalvårdens anslag utökas med 350 miljoner kronor 2021. Därefter föreslås tillskott om 500 miljoner kronor 2022 och 750 miljoner kronor från och med 2023. De föreslagna tillskotten ger Kriminalvården förutsättningar att fortsätta det påbörjade arbetet med en långsiktig och permanent utbyggnad av platskapaciteten.

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism fortsatt prioriterat

Att motverka och förebygga våldsbejakande extremism och terrorism är ett ansvar för hela samhället. Samverkan mellan ansvariga myndigheter och stöd till kommuner och yrkesverksamma på lokal nivå är en förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt. Den 1 januari 2018 inrättade regeringen Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå. CVE har bidragit till att kunskap och rådgivning till kommuner och myndigheter har fått en långsiktig, fast och tydlig struktur. För att arbetet ska fortsätta i bibehållen omfattning och vidareutvecklas föreslår regeringen att medel tillförs till Brå.

Regeringen förstärker insatserna för avhoppare

Regeringen ökar de medel som Polismyndigheten fördelar till olika organisationer för att ge skydd och stöd för avhoppare med 5 miljoner kronor så att Polismyndigheten har totalt 15 miljoner kronor att fördela till avhopparverksamhet under 2021.

Tillskott till migrationsdomstolarna

För att säkerställa att migrationsdomstolarna har en tillräcklig kapacitet att avgöra fler migrationsmål föreslås 172 miljoner kronor tillföras anslaget 2021, samt beräknas 157 miljoner kronor tillföras 2022 och 280 miljoner kronor från och med 2023.

Satsning för att förstärka Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket gör rättspsykiatriska, rättsgenetiska, rättskemiska och rättsmedicinska undersökningar på uppdrag av en rad aktörer både inom och utom rättsväsendet. Rättsmedicinalverket tillförs 40 miljoner kronor från och med 2021 för att möta ett ökat behov av myndighetens tjänster.

Rättsväsendet

Regeringen föreslår att straffrabatten för unga myndiga förändras och att kontroll- och stödmöjligheter av skyddstillsynsdömda utökas.

Förändrad straffrabatt för unga myndiga

Regeringen arbetar med förslag om att slopa ungdomsrabatten för 18–20-åringar för brott med minimistraff ett års fängelse. För sådana brott kommer det dömas till längre och fler fängelsestraff. Förslagen kommer innebära att det blir fler intagna i anstalt och därmed medföra ökade kostnader för Kriminalvården. Därför stärker regeringen Kriminalvårdens anslag med ytterligare cirka 455 miljoner kronor från och med 2022, förutom redan gjorda satsningar, se ovan.

Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

De utökade möjligheterna till kontroll över var dömda befinner sig kommer bli ett viktigt verktyg i Kriminalvårdens arbete med att förhindra återfall i brott. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021. Förslagen innebär ökade kostnader för Kriminalvården varför anslaget föreslås öka med 39 miljoner kronor för 2021 och med 51 miljoner kronor från och med 2022, förutom redan gjorda satsningar, se ovan.

Långsiktiga satsningar på det civila försvaret

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 långsiktiga satsningar för att stärka och ytterligare intensifiera återuppbyggnaden av det civila försvaret. Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har över tid försämrats, och förmågan inom totalförsvaret behöver stärkas. Det civila försvaret ska även bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fredstid.

En omfattande satsning på civilt försvar görs därför och området tillförs 1 miljard kronor 2021. Förstärkningen ökar stegvis under kommande år. Tillsammans med de medel som tillfördes 2018 innebär regeringens förslag att civilt försvar sammanlagt förstärks med 4,2 miljarder kronor 2025. Det ligger i nivå med försvarsberedningens bedömning och är den största satsningen på civilt försvar i modern tid.

Stärkta resurser till Säkerhetspolisen

Regeringen tillför Säkerhetspolisen knappt 75 miljoner kronor 2021.

Av dessa går 15 miljoner kronor till att ytterligare förstärka den tekniska förmågan för att kunna förebygga och motverka det allt mer omfattande och breddade hotet och resterande tillförs för förstärkningar inom ramen för civilt försvar.

Höjda anslag för att stärka det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar brott

Med anledning av regeringens kommande förslag föreslås en höjning av anslagen för Sveriges Domstolar och Rättsliga biträden m.m. i Budget­propositionen för 2021. Kriminalvårdens anslag kommer också att få en allmän höjning som bland annat omfattar kostnader för vissa straffrättsliga reformer.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mer om budgeten för 2021

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2021 till riksdagen.