Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning ska lämna förslag för effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner

Publicerad

Kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska se över kommunallagens bestämmelser om ekonomisk styrning. Utredningen ska föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning.

- En ändamålsenlig ekonomistyrning är en viktig förutsättning för att kommuner och regioner ska ha ordning och reda på sin ekonomi och kunna erbjuda en bra välfärd i hela landet. Det handlar bland annat om att ha väl avvägda mål som är anpassade till de lokala förutsättningarna, säger civilminister Lena Micko

Kommuner och regioner ansvarar för en stor del av den offentliga verksamheten i Sverige och har därför en betydande roll i samhällsekonomin. Dock har en del av dessa en svag ekonomi. Dessutom har följderna av spridningen av sjukdomen covid-19 drabbat hela samhället, och då inte minst kommuner och regioner.

Att vissa kommuner och regioner har en svag ekonomi trots flera år av goda ekonomiska förutsättningar kan bl.a. bero på en ineffektiv styrning. Mot denna bakgrund finns det behov av att skapa ett ändamålsenligt utformat regelverk. Regelverket ska å ena sidan ge tillräckligt goda förutsättningar för kommuner och regioner, å andra sidan vara tillräckligt styrande utifrån statens behov av att upprätthålla en långsiktigt hållbar finanspolitik.

Utredaren ska bl.a. föreslå hur kraven på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade, samt föreslå lösningar som tillsammans skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.

Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021. Till utredare har regeringen utsett Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket (ESV).

 

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.