Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Straffbart att uppmana någon att ta sitt liv

Publicerad

I en lagrådsremiss föreslår regeringen två nya brott i brottsbalken som innebär att det blir straffbart att uppmana eller att på något annat sätt påverka en person att begå självmord.

– Att ta sig rätten att uppmana en annan person att ta sitt liv är ett hänsynslöst agerande som kan leda till allvarliga konsekvenser. Vi föreslår därför att det införs en ny straffbestämmelse som gör detta agerande straffbart, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagrådsremiss: En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord

Det finns ingen officiell statistik kring förekomsten av uppmaning till självmord då det är ett till stora delar dolt problem. Den information som finns består av iakttagelser som återgetts av bland annat yrkesverksamma inom till exempel polisen och intresseorganisationer. Klart är dock att det förekommer att personer uppmanar och hetsar andra till självmord, till exempel på nätforum och via sociala medier.

Regeringen vill att det införs en ny straffbestämmelse med två nya brott, uppmaning till självmord och oaktsam uppmaning till självmord. För att en uppmaning till självmord ska vara straffbar krävs att det finns omständigheter i det enskilda fallet, till exempel att målsäganden lider av psykisk ohälsa, som innebär att det finns en förhöjd fara för ett självmord. För oaktsam uppmaning räcker det att gärningspersonen är oaktsam till de omständigheter som innebär att det finns en förhöjd fara för självmord.

Straffet för uppmaning till självmord föreslås vara fängelse i högst två år och för oaktsam uppmaning till självmord, böter eller fängelse i högst sex månader.

Förslagen i lagrådsremissen bygger på de förslag som har lämnats i betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh