Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om en resultatbaserad sfi-peng till utbildningsanordnare

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) som baseras på uppnådda språkresultat kan utformas. Syftet med den så kallade sfi-pengen är att bidra till bättre resultat inom sfi.

Det finns i dag brister i sfi-undervisningen som påverkar genomströmningen. För en del elever, särskilt de med kort tidigare utbildning, kan det ta relativt lång tid att uppnå godkänt betyg i en kurs inom sfi. Det är en större utmaning för individer med låg eller ingen tidigare utbildning att uppnå goda studieresultat i sfi och följaktligen även en större utmaning för huvudmän att möta dessa individers utbildningsbehov. För dessa elever krävs mer resurser, i jämförelse med elever med längre skolbakgrund, för att de ska uppnå den språkliga nivå som krävs för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller delta i en yrkesutbildning.

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för sfi baserad på uppnådda språkresultat, en sfi-peng, kan utformas. Den ska utformas så att individers olika förutsättningar och erfarenheter samt andra faktorer som påverkar studietiden beaktas. Syftet med att införa en sfi-peng är att stimulera och ge utbildningsanordnare stärkta incitament att verka för en större måluppfyllelse för eleverna, så att resultaten och genomströmningen i sfi förbättras.

I uppdraget ingår också att analysera i vilken mån och i så fall hur en sådan ersättning kan komma utbildningsanordnare till del vid elevers avbrott i studierna samt att analysera risker för att sfi-pengen utnyttjas felaktigt och identifiera lämpliga motåtgärder.

Eftersom sfi-pengen ska baseras på individernas språkutveckling behöver det finnas instrument för att mäta språkutvecklingen. Utredaren ska därför föreslå en standardiserad mätning av resultaten i sfi för värdering av inledande språknivå och uppnådda språkresultat, och föreslå ett system för hur språkutvecklingen ska mätas som underlag för en sfi-peng.

Till särskild utredare utses Björn Tyrefors som i dag arbetar som forskare vid Institute of Industrial Economics (IFN) och Stockholms universitet.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Presskontakt

Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00